Selasa, 10 November 2009

UNSUR GAYA BAHASA DALAM KOMSAS

GAYA BAHASA


1 Aliterasi : Pengulangan huruf konsonan yang sama dalam satu baris
Hati terkenang mulut menyebut

(pengulangan konsonan t)

2 Alusi Bahasa kiasan yang merujuk kpd sesebuah karya sastera kebiasaannya merujuk kpd watak atau peristiwa ` Dia berpaling ke kiri, kemudian mendongak bagaikan Ibrahim mahu menyembelih anaknya dalam peristiwa korban yang pernah dibacanya ‘

3 Anafora Perulangan diksi di awal baris ayat Banyak udang banyak garam,

Banyak orang, banyak ragam.

4 Analogi Perbandingan antara dua benda yg sesungguhnya berlainan tetapi masih ada ciri-ciri persamaan Seekor ikan paus yang besar dapat menjadi analogi kepada sebuah kerajaan

5 Asonansi Pengulangan huruf vokal iaitu a, e, i, o, u yang sama dalam deretan kata Tenang-tenang air di laut (pengulangan vokal a)

6 Diksi Pemilihan dan penggunaan kata-kata dalam penulisan

7 Epifora Perulangan diksi pada akhir baris ayat Keli masuk ruan keluar,

Matahari masuk bulan keluar,

8 Hiperbola Perbandingan secara melampau Ramainya tidak lagi terperi

9 Imej/ Imej alam semulajadi Laut, tanjung, darat, pantai dll

10 Inversi Ayat songsang Hati di dalam amat dukacita

Di dalam hati amat dukacita

11 Ironi Bahasa kiasan yg menjelaskan makna sebenar dgn kata-kata yg memberi makna yang bertentangan “Lain kali datanglah lagi, aku akan berikan hadiah yang lebih besar”

(makna ayat: Jangan datang lagi)

12 Metafora Perbandingan sesuatu dengan yang lain secara ringkas dalam dua perkataan ( bahasa kiasan) Terang (abstrak) bulan

( konkrit) di malam sepi

13 Paradoks Satu pernyataan ganjil atau bertentangan sesama sendiri ‘mati dalam hidup’, ‘tangis dalam ketawa’, ‘ benci tapi rindu’

14 Peribahasa Ungkapan ringkas yang indah Bagai melukut di tepi gantang

15 Perlambangan/ simbolik Melambangkan sesuatu situasi Biar buruk kain dipakai

( membawa maksud kemiskinan)

16 Personifikasi Memberikan sifat manusia kepada bukan manusia i. Nanti lesong dimakan pahat

ii. Bulan purnama dating menerpa

17 Repitasi Perulangan bahagian ayat yang dianggap penting bagi menunjukkan penegasan yang dikehendaki Banyak udang banyak garam,

Banyak orang, banyak ragam.

18 Responsi Perulangan diksi di tengah baris ayat Dahulu parang sekarang besi,

Dahulu sayang sekarang benci,

19 Simile Perbandingan terus dua objek yang mempunyai sifat yang sama. Biasanya menggunakan perkataan ‘seperti’, ‘bagai’, ‘umpama’, ‘bak’, atau ‘laksana’ Pulang ke rumah bagaikan lari

20 Simplok Perulangan diksi pada awal dan akhir baris ayat Sudah gaharu, cendana pula,

Sudah tahu, bertanya pula,

21 Simpulan bahasa Kata-kata indah yang membawa maksud tertentu Hisap darah, mata keranjang, telinga nipis dll

22 Sinkof Perkataan yang diringkaskan i. tidak = tak

ii. hendak = nak

iii. aku = ku

PERISTIWA PENTING DALAM NOVEL PANAS SALJU

PERISTIWA PENTING PANAS SALJU


1. Zulkefli dan keluarganya pulang ke kampong isterinya di Sungai Baru, Melaka kerana ada kenduri arwah.
2. Dalam perjalanan pulang mereka membantu keluarga sikh dan ieterinya yang ditimpa kemalangan.
3. Nadhirah, anak Zulkefli dan Bushrah menghidap penyakit kerosakan hati dan hempedu sejak berumur 10  tahun. Apabila umurnya meningkat 14 tahun, penyakitnya semakin menjadi-jadi.
4. Doktor mencadangkan agar Zulkefli membawa anaknya berubat di luar negara iaitu di hospital pakar di London tetapi perbelanjaannya amat tinggi.
5. Doktor meramalkan Nadhirah boleh hidup satu atau dua tahun lagi jika tidak dapat hati dan hempedu daripada sesiapa.
6. Zulkefli dan Bushrah tiada jalan lain untuk mendapatkan wang selain mendedahkan masalah ini kepada umum.
7. Zulkefli berjumpa dengan wartawan Utusan Malaysia iaitu Mohammad Yusof untuk tujuan itu.
8. Apabila berita itu tersiar, seluruh penduduk Bandar Tun Razak dan negara gempar tentang penyakit Nadhirah.
9. Tan Sri Shamsudin telah sudi membiayai kos rawatan berjumlah RM 350 ribu.
10. Berita kesediaan Bushrah berkorban diri dengan menderma dan memindah sebahagian kecil hati dan hempedunya menggemparkan seluruh negara. Ada yang menyokong dan ramai yang menentang.
11. Bushrah tetap dengan keputusannya.
12. Bushrah dan Nadhirah selamat menjalani pembedahan berkembar di Hospital King’s College selama 14 jam.
13. Pembedahan berjaya dan kedua-duanya selamat.
14. Selepas 5 tahun Bushrah meninggal dunia di pangkuan Zulkefli.
15. Tahun berlalu dan akhirnya Nadhirah tamat belajar serta bekerja di Bank Islam, Kuala Lumpur.
16. Zulkefli bertekad tidak akan berkahwin lagi dan melanjutkan pelajaran ke peringkat Phd.

Rabu, 4 November 2009

NOTA KOMSAS

Sinopsis
Ringkasan cerita lebih kurang 100 -150 patah perkataan.
Mengandungi huraian cerita mengikut urutan masa berdasarkan plot.


Tema dan Persoalan
Tema ialah persoalan utama yang diungkapkan dalam sesuatu karya, sama ada secara langsung (eksplisit) atau tidak langsung (implisit).

Persoalan bermaksud perkara-perkara sampingan atau isi yang lebih kecil yang ada hubungannya dengan tema sesuatu karya.

Watak dan Perwatakan
Watak ialah pelaku atau tokoh dalam sesuatu karya yang menggerakkan cerita dengan cara berinteraksi sesama watak dan alam.
Perwatakan pula ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman.
Pelukisan watak itu boleh dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung olen pengarang melalui aksi, tutur kata, atau watak-watak berkenaan.

Dalam sesuatu cerita lazimnya terdapat istilah yang berkaitan dengan aspek watak, iaitu watak utama, watak sampingan, watak bundar, watak pipih, watak dinamik, watak statik, protagonis dan antagonis.
Sifat perwatakan digambarkan melalui tindak-tanduknya, cara berfikir, cara bercakap, rupa paras, fizikalnya, kepercayaannya dan ideologi, serta gambaran perasaan seseorang atau watak itu.
(a) Watak pipih lazimnya tidak kompleks, tidak berkembang, dan tidak memeranjatkan pembaca.
(b) Watak bulat amat menarik kerana watak jenis ini menuju ke pelbagai arah sama ada menambah pengalamannya, mengubah sikapnya, dan fizikalnya.
(c) Watak dinamik ialah watak yang mengalami pelbagai konflik, persoalan, dan permasalahan dari awal hingga akhir.
(d) Watak statik atau kaku tidak mengalami apa-apa perubahan, perkembangan, dan tidak bergerak.
(e) Watak yang berperanan amat penting disebut watak utama. Watak yang kurang penting dalam cerita disebutwatak sampingan.
(f) Watak protagonis ialah watak utama dalam sesebuah cereka. Watak ini tidak semestinya orang yang baik, tampan, dan berperikemanusiaan. Dia mungkin diktator, koruptor, penjenayah, dan sebagainya. Watak antagonis menjadi penentang atau lawan kepada watak protagonis.

Plot
1. Plot ialah sesuatu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sesebuah cerita. Setiap penstiwa dari awal hingga akhir berdasarkan hukum sebab dan akibat.
2. Plot mengemukakan perkara yang terjadi dan sebab perkara itu terjadi. Setiap perkara berhubungan berdasarkan faktor-faktor sebab dan akibat.
3. Susunan cerita bergantung pada fantasi dan kreativiti pengarang. Plot dirangka dengan teliti dan tidak semestinya berurutan peristiwanya dari awal hingga akhir atau kronologi. Plot ialah penyusunan kronologi yang diubah suai mengikut kemahuan pengarang.
4. Teknik penyusunan plot yang menarik ialah penyusunan peristiwa secara tidak kronologi. Pengarang haruslah cekap, kreatif, dan bijaksana menyusunnya sehingga mencapai peleraian.
5. Permulaan plot ialah peringkat permulaan (eksposisi), iaitu untuk memperkenalkan watak-watak, latar, dan suasana.
6. Perkembangan plot mengakibatkan konflik.
7. Peristiwa berkembang kepada peringkat pertengahan cerita, iaitu perumitan (komplikasi).
8. Perumitan menuju kepada puncak (klimaks) apabila tercapainya konsentrasi yang maksimum.
9. Kemudian urutan cerita menuju kepada peleraian. Kadang-kadang puncak dijadikan pengakhiran cerita bagi sesetengah cereka.


Teknik Plot
Teknik plot ialah cara pengarang mengembangkan plot ceritanya supaya menarik.
Antara teknik plot termasuklah seperti yang berikut:
(a) Imbas kembali


Imbas kembali merupakan suatu teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialaminya.
Peristiwa itu boleh diimbas kembali melalui pemerian pengarang atau khayalan, dialog, monolog, atau monolog dalaman

(b) Imbas muka
Imbas muka merupakan cara pengarang memberikan bayangan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku kesan daripada aksi-aksi watak dalam cerita berkenaan.
Imbas muka dapat mewujudkan keyakinan dalam kalangan pembaca terhadap sesuatu yang akan berlaku.

(c) Saspens
Saspens atau ketegangan ialah peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tertanya-tanya atau perasaan ingin tahu di kalangan pembaca tentang peristiwa yang akan berlaku selanjutnya.

(d) Konflik
Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau dua kekuatan dalam satu urutan plot.
Konflik boleh berlaku secara dalaman, iaitu konflik dalam diri watak dan secara luaran, iaitu antara watak dengan watak yang lain atau antara watak dengan alam sekitar.
Konflik dapat juga digambarkan melalui pertentangan pendapat, idea, sikap, atau pemikiran?

(e) Kejutan
Kejutan ialah perubahan dalam urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca.
Lazimnya, kesan yang timbul daripada kejutan tidak sama dengan yang diduga oleh pembaca.

(f) Dialog
Dialog merupakan pertuturan antara dua watak atau lebih daripada dua watak.
Melalui dialog antara watak-watak inilah biasanya tergambar pendapat atau fikiran yang berkaitan dengan tema.

Latar
Latar berperanan memberikan suasana kepada peristiwa dan manusia yang terdapat dalam cerita.
Latar penting dalam mengembangkan tema, persoalan, plot, watak, dan perwatakan. Idea, plot, dan watak akan lebih hidup jika berada dalam situasi pelbagai latar.

Latar merangkumi pelukisan geografi, topografi, pemandangan, bangunan, peralatan, tanggungjawab watak, waktu, dan sebagainya.


Latar terbahagi kepada empat jenis, iaitu:


(a) Latar tempat
Merupakan ruang atau tempat peristiwa berlaku yang berkaitan dengan lokasi geografi.

(b ) Latar waktu atau masa
Menunjukkan masa peristiwa berlaku seperti zaman, era, sejarahnya, atau musimnya.

(c) Latar masyarakat atau citra masyarakat
Menunjukkan gambaran keadaan masyarakat dalam cerita merangkumi bangsa atau etnik, status dan kehidupan sosial, ekonomi, dan sebagainya yang bersesuaian dengan watak.

(e) Latar peralatan cerita dan watak
Alatan yang digunakan oleh watak dalam sesebuah cerita.

Sudut Pandanqan (Aspek pilihan sahaja)
Sudut pandangan berperanan untuk mengisahkan sesuatu cerita dan menjelaskan pihak yang men-ceritakan sesuatu kisah. Maka sudut pandangan mempunyai hubungan yang erat dengan watak.
Menurut Anwar Ridhwan (1985), sudut pandangan ialah cara bagaimana pembaca dihidangkan dengan bahan cerita atau bagaimana pengarang memilih cara yang terbaik untuk menyampaikan ceritanya.


Teknik sudut pandangan:

(a) Sudut pandangan orang, pertama
Pengarang bercerita sendiri atau terlibat dalam cerita sebagai watak utama atau watak sampingan. Sudut pandangan ini disebut sebagai gaya aku, iaitu cerita iru dibawakan seluruhnya oleh watak aku, orang pertama, secara subjektif. Maknanya pengarang terlibat secara aktif. Teknik ini digunakan untuk menjadikan cerita lebih realistik.

(b) Sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas
Kerap digunakan oleh pengarang yang mengisahkan ceritanya melalui watak lain menggunakan kata ganti nama diri ketiga, iaitu dia dan mereka atau lengkap dengan nama. Pengarang bersikap serba tahu dan bebas bercerita untuk mengemukakan emosi, fikiran, dan pergolakan jiwa watak-watak.

(c) Sudut pandangan orang ketiga terbatas
Pengarang tidak menceritakan semua peristiwa atau watak tetapi hanya akan memilih watak-watak tertentu dan penceritaannya tertumpu kepada mereka. Watak-watak lain diceritakan serba sedikit sahaja.

(d) Sudut pandangan objektif
Pengarang hanya menceritakan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya (melapor) dan masih menggunakan kata ganti nama diri ketiga. Bezanya pengarang tidak terlibat dalam cerita. Maka pembaca berpeluang membuat penilaian sendiri terhadap cerita tersebut.

Gaya Bahasa

Jenis Gaya Bahasa
Huraiannya


(a) Diksi
Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang daiam karyanya
Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan, latar, watak, dan mesej

(b) Ayat
Merujuk kepada cara pengarang membina dan menyusun ayat daiam karyanya, misalnya ayat pendek dan ayat panjang

(c) Personifikasi
Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan
Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia, sama ada dari segi perasaan, perwatakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati, binatang, idea, atau hal-hal yang abstrak.
Contohnya: ...matahari pagi bangkit daripada selimut gunung, benaknya mendandan sejuta persoalan


(d) Simile
Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung)
Contohnya: perahu duka, ladang kesabaran

(e) Metafora
Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti, bak, umpama, ibarat, dan sebagainya
Contohnya: samudera hampa, lautan fikiran

(f) Hiperbola
Merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya
Contohnya: serihu lautan sanggup diharungi

(g) Sinkof
Bermaksud penyingkatan perkataan
Contohnya: "Apa dah jadi ni?"

(h) Rima
Bermaksud bunyi akhir suku kata pada tempat yang bersetentang antara dua baris atau lebih daripada dua baris daiam puisi

Terdiri daripada rima awal, rima dalam, dan rima akhir

(i) Asonansi
Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris sajak
Contohnya: pengulangan vokal “u” dalam baris Kerana aku penyair kupenuhi hidupku

(2) Aliterasi
Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris sajak
Contohnya: pengulangan konsonan m dalam baris Memacu menghimpun kekuatan

(3) Pengulangan
Berlaku pada kata, ungkapan, baris, atau rangkap yang diulang dalam sajak
anafora - pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. Contohnya: Tambah mengimbau sorotan kitab MUHAMMAD ! Tambah mengimbau sorotan kitab ESA !
epifora - pengulangan kata pada akhir baris. Contohnya: ...di pundakku ...had sepiku
repitisi - pengulangan kata dalam baris yang sama. Contohnya, orang berbunga dia berbunga

(4) Perlambangan
merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda, keadaan, atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam
contohnya: senja melambangkan usia tua, pagi melambangkan usia muda

Nilai
Antara contoh nilai ialah:
Baik hati
Berdikari
Hemah tinggi
Hormat-menghormati
Kasih sayang
Keadilan
Kebebasan
Keberanian
Kebersihan mental dan fizikal
Kejujuran
Kerajinan
Kerjasama
Kesederhanaan
Kesyukuran
Rasional
Semangat bermasyarakat dan nilai-nilai lain yang bersesuaian.

Pengajaran

Pengajaran ialah peringatan/pedoman/perutusan/amanat/mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karyanya kepada pembaca/penonton.
Dalam karya tradisional, ia disampaikan secara tersurat/secara langsung tetapi dalam karya moden, ia disampaikan secara tersirat/tidak langsung.
Gunakan nilai sebagai asas untuk menjawab. Jika nilai positif, mulakan ayat jawapan anda dengan
- Kita hendaklah ……..
- Kita seharusnya…….
Jika nilai negatif, mulakan ayat jawapan anda dengan
- Kita jangan….
- Kita tidak boleh….


ANTOLOGI ANAK BUMI TERCINTA:SAJAK


RUMAH BARU
Oleh:Harun A.H

MAKSUD

Rangkap 1 :
generasi terdahulu telah menyediakan asas yang teguh bagi negara agar generasi muda menjadi warganegara yang bijak serta berupaya mencapai wawasan

Rangkap 2:
keteguhan serta kesetabilan serta kemajuan tanah air di bina berasaskan perpaduan perbagai bangsa yang sanggup bertolak angsur.

Rangkap 3:
negara merdeka di binaitu mempunyai identiti tersendiri.
Ciri-ciri kebangsaan yang dipupuk bertujuan para penduduknya saling tolong-menolong, mesra dan bertolak angsur agar nikmat kesejahteraan dapat dinikmat bersama-sama sampai bila-bila.

BENTUK

1. Sajak terdiri daripada tiga rangkap dan bentuk bebas.
2. Rangkap satu,dua dan tiga terdiri daripada enam baris serangkap.
3. Baris paling panjang mengandungi lima lima perkataan. Contohnya ,telah kita siapkan rumah baru(R1 B1,R2 B1,dan R2 B1 ).
4. Baris paling pendik menganduni dua perkataan. contohnyamendewaskan mereka (R1 B4),dan berwajah kebangsaan(R3 B2).
5. Rima akhir bebas dan tidak terikat contohnya dalam rangkap 1rima akhir a,b,b,c,c,d,f sementara Rangkap 2pula a,e,d,c,b,f dan Rangkap 3 rima akhir berciri a, d, b, c, d, d .Contohnya, rangkap 2 sajak ini:

Telah kita siapkan rumah baru ini
diatas tiang muafakat
air pasang di semen
dar i tanggan perbagai bangsa
negara yang tumbuh
atas bumi tolerasi.

TEMA DAN PERSOALAN

TEMA

Tanggungjawab menjayakan wawasan demi keharmonian hidup masyarakat dalam sesebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum.

PERSOALAN

] Perpaduan kaum
Rakyat negara ini terdiri daripada berbilang kaum bersatu padu dalam membangunkan negara

] Kesejahteraan hidup
Rakyat negara ini mahukan kesejahtaraan hidup dalam jangka masa yang panjang
] Cinta akan tanah air
Rakyat berusaha sedaya upaya membangunkan negara

UNSUR BUNYI

Unsur-unsur bunyi dalam sajak adalah penting.Penyajak lazimnya amat berhati-hati dengan permainan bunyi dalam puisi sama ada pada rima, aliterasi, sonansi, dan kombinasi beberapa kata yang serupa.

] RIMA
bunyi akhir dalam setiap baris ayat
Contohnya:
Telah kita siapkan rumah baru (a)
Berwajah kebangsaan (b)
Agar penghuni saling ramah (c)
Rajin memberi dan menerima (d)
Juadah kesejahteraan (b)
Sampai akhir zaman (b)

] ASONANSI
Pengulangan bunyi vokal dalam baris ayat yang selari, iaitu vokal(a, e, i, o, u).Contohnya
Kerana kita diamanah (a)
Rajin memberi dan menerima (i)

] ALITERASI

Pengulangan bunyi-bunyi konsanan dalam baris-baris yang selari.Contohnya
Di atas tiang muafakat (t)
Dari tangan pelbagai bangsa (g)
Rajin memberi dan menerima (r)
Untuk anak-anak berteduh (k)


GAYA BAHASA

] METAFORA

Tiang muafakat (R2:B2)
Bumi toleransi (R2:B6)
Juadah kesejahteraan (R3:B5)


] DIKSI/KATA

Kata-kata atau diksi yang digunakan oleh penyair ialah tepat dan puitis.
Contoh:
Menjelang tahun wawasan (R1:B6)

] PENGULANGAN

Terdapat pengulangan ayat dalam sajak ini.Pengulangan ayat terdapat dalam rangkap pertama baris pertama,rangkap kedua baris,dan rangkap ketiga baris pertama.Contoh

Telah kita siapkan rumah baru

] SIMBOLIK
Contoh:
air, pasir dan simen

] PERSONIFIKASI
Contoh:
i. dari tangan pelbagai bangsa
ii. telah kita siapkan rumah baru berwajah kebangsaan

] INVERSI
Contoh:
Telah kita siapkan rumah baru


NILAI DAN PENGAJARAN

NILAI

] Bertanggungjawab
Contoh:
Sikap bertanggungjawab cuba diterapkan ke dalam diri rakyat agar negara tidak ketandusan para negarawan yang mampu memartabatkan negara.

] Bekerjasama
Contoh:
Sikap yang harus dipupuk di dalam diri setiap masyarakat yang berbilang kaum untuk mewujudkan toleransi dalam kehidupan seharian.

] Perpaduan
Contoh:
Kerjasama setiap anggota masyarakat tidak akan menimbulkan sebarang masalah. Malah mampu mewujudkan perpaduan antara kaum.

] Cinta akan negara
Contoh:
Kita mahu negara kita aman dan sentosa. Perkara ini akan terlaksana sekiranya semangat cintakan tanahair tersemat dengan kemas di dalam diri rakyat.


PENGAJARAN

] Kesejahteraan dan keharmonian sesebuah negara hendaklah dikekalkan agar generasi akan datang dapat mengecapi keamanan itu
] Ibu bapa hendaklah membekalkan anak-anak mereka dengan ilmu pengetahuan
] Kita hendaklah hidup dalam keadaan harmoni supaya keamanan negara berkekalan
] Setiap amanah atau wasiat hendaklah dilaksanakan
] Kita mestilah berbudi dengan semua orang tanpa memilih keturunan dan agama
] Semangat permuafakatan akan mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan bertoleransi

BAHASA
Oleh:
Rahman Shaari

MAKSUD

Rangkap 1:
Penyair mengajak seluruh umat supaya berbahasa sebaik mungkin.
Rangkap 2:
Bahasa dapat menyatupadukan fikiran yang berkecamuk dan bersimpang-siur.
Rangkap 3:
Dengan berbahasa,kita dapat menerokai segala ilmu yang terkandung di dalamnya.
Rangkap 4:
Bahasa dijadikan wahana atau alat untuk pemimpin menyampaikan amanatnya dan dengan bahasa juga seseorang itu beribadah kepada Allah.
Rangkap 5:
Penyair mengajak umat supaya berbahasa sebaik mungkin.
Rangkap 6:
Bahasa itu dapat mempertingkatkan keperibadian seseorang.
Rangkap 7:
Tanpa bahasa,dapatkah kita menyetujui sesuatu perjanjian.
Rangkap 8:
Oleh itu,penyair menyeru manusia supaya berbahasa sebaik mungkin.

BENTUK

] Sajak ini berbentuk bebas, iaitu terdiri daripada lapan rangkap.
rangkap pertama : dua baris
rangkap kedua : empat baris
rangkap ketiga : empat baris
rangkap keempat : lima baris
rangkap kelima : dua baris
rangkap keenam : enam baris
rangkap ketujuh : tiga baris
rangkap kelapan : dua baris.

] Rima akhirnya tidak sama iaitu
Rangkap 1 : a-a,
Rangkap 2 : a-a-a-a
Rangkap 3 : a-b-b-b
Rangkap 4 : a-b-b-a-b-b
Rangkap 5 : a-a
Rangkap 6 : a-b-b-a-a-a
Rangkap 7 : a-b-b
Rangkap 8 : a-a

] Jumlah perkataan dalam setiap baris antara satu hingga empat patah perkataan.
Contoh satu perkataan : sebaiknya (rangkap 1: baris 2).
Contoh empat perkataan : pucuk fikiran yang bertabur (rangkap 2: baris 2).

] Sementara jumlah suku kata sajak ini antara 4 hingga 12 suku kata.
Contoh:
i. se/ba/ik/nya/
(rangkap 8: baris 2) – 4 suku kata
ii. ba/gai/ma/na /a/kan ki/ta se/tu/ju/i
(rangkap 7:baris 2) - 12 suku kata


TEMA DAN PERSOALAN

Sajak ‘ Bahasa ‘ karya Rahman Shaari mengungkapkan tema kecintaan terhadap bahasa. Dengan adanya perasaan cinta dan sayang terhadap bahasa, maka bahasa itu akan tetap berkembang sealiran dengan keperibadian penuturnya kerana bahasa itu menyimpan seribu khazanah dan boleh membimbing setiap individu.

Antara persoalan yang ingin dikemukakan oleh penyajak ialah:

] Bahasa ialah wahana untuk membentuk sahsiah manusia sama ada
] pemimpin atau rakyat.
] Bahasa dapat menyatupadukan semua umat.
] Bahasa merentasi dunia tanpa sempadan.


NADA

] patriotik :
mari kita berbahasa sebaiknya
] kesyukuran:
orang beriman menikmati ibadah khusyuk dan pasrah

GAYA BAHASA

] DIKSI/KATA
Diksi atau kata-kata yang digunakan oleh penyajak bersesuaian dengan tena sajak ini.Kata-kata atau diksinya tepat dan indah.

Ranting perasaan yang bersiur


] METAFORA
Metafora ialah perbandingan secara langsung yang menggabungkan dua perkataan,iaitu satu perkataan abstrak dan satu lagi perkataan konkrit.
terlihat cinta biru

] PERSONAFIKASI
Personafikasi ialah pemberian sifat-sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawa.
ranting perasaan yang bersiur

] INVERSI
bagaimana akan kita setujui

] ANAFORA
Terlihat fakta padu
Terlihat sinar ilmu
Terlihat cinta biru

UNSUR BUNYI

] RIMA
Rima sajak ini bebas dan tidak terikat dengan puisi tradisional,iaitu pantun dan syair.
Rima rangkap pertama ialah a-a.
mari kita berbahasa (a)
Sebaiknya (a)
Rangkap kedua a-a-a-a
Bahasa adalah pengatur
Pucuk fikiran yang bertabur
Bahasa adalah pelentur
Ranting perasaan yang bersiur.
Rangkap ketiga a-b-b-b
Dengan bahasa
Terlihat fakta padu
Terlihat sinar ilmu
Terlihat cinta biru
Rangkap keempat a-b-b-a-b-b
Dengan bahasa
Pemimpin memaparkan arah
Di pentas siasah
Orang beriman menikmati ibadah
Khusyuk dan pasrah
Rangkap kelima a-a
Mari kita berbahasa
Sebaiknya

Rangkap keenam a-b-b-a-a-a
Dengan bahasa
Budi dipertingkatkan
Mesra diperlebarkan
Dengan bahasa
Kita menjadi kita
Bersama
Rangkap ketujuh a-b-b
Jika tanpa bahasa
Bagaimana kita akan setujui
Perjanjian ini?
Rangkap kelapan a-a
Mari kita berbahasa
Sebaiknya


] ASONANSI

Sajak ini banyak menggunakan pengulangan bunyi-bunyi vokal iaitu
a , e , i , o , u

Antaranya ialah:
· Mari kita berbahasa (R1:B1:Halaman 16)
· Orang beriman menikmati ibadah (R1:B5:Halaman 16)
· Kita menjadi kita (R6:B5:Halaman 16)
· Bagaimana akan kita setujui (R7:B2:Halaman 16)


3. ALITERASI

Aliterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan.Contohnya ialah:
Ranting perasaan yang bersiur (R2:B4:Halaman 16)

NILAI DAN PENGAJARAN

NILAI

] Mencintai bahasa
Contoh:
Kita perlu terapkan rasa cinta terhadap bahasa.

] Khusyuk menunaikan ibadah
Contoh:
Taat mengerjakan perintah allah.

] Berbudi pekerti mulia
Contoh:
Dapat dinilai dengan melihat cara anda berkomunikasi

] Bekerjasama
Contoh:
Bahasa mampu menyapukan rakyat

PENGAJARAN
Kita hendaklah mencintai bahasa kita
Seseorang insan itu hendaklah memiliki keperibadian yang mulia
Kita hendaklah sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala anugerah yang dikurniakan-Nya kepada kita.

WANITA HARI INI
Oleh:
Aladin Mohamad

MAKSUD

Rangkap 1:
Setiap pagi,penyair akan mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya.

Rangkap 2:
Kesedaran dan kecintaan penyair terhadap dirinya telah mendewasakannya.Setiap perkara yang berlaku itu merupakan ketentuan daripada Allah.

Semua benda yang ada di muka bumi ini boleh berubah dengan keizinan Allah.Penyair mengharapkan agar lorong kecilnya itu berubah.

BENTUK

] Sajak ini mempunyai dua rangkap sahaja.
rangkap 1 mempunyai 4 baris iaitu berbentuk quatrain
rangkap 2 mempunyai 8 baris iaitu berbentuk oktaf.
] Rima bagi sajak ini ialah
rangkap 1 : a, a, a, a
rangkap 2 : a,a,a,a,a,a,a,a.
rima bagi sajak ini iaitu bagi rangkap1 berbentuk syair tetapi tidak menepati ciri syair sepenuhnya.
] Jumlah perkataan dan suku kata terbanyak ialah 6 perkataan dan 15 suku kata iaitu:
Taraf kehidupan mereka kini sudah tinggi (R1:B3:Halaman 19)
] Jumlah perkataan dan suku kata paling sedikit ialah 2 perkataan dan 4 suku kata iaitu:
Nasib diri (R2:B7:Halaman 19)


TEMA DAN PERSOALAN

Tema
Sajak ini mengungkapkan tema kemasyarakatan,iaitu menyorot kehidupan wanita moden yang menganggap hidup bersendirian lebih baik daripada perkahwinan.

Persoalan
Antara persoalan yang cuba diketengahkan oleh penyajak ialah:

Kaum wanita hari ini berjaya dalam semua bidang, setanding dengan kaum lelaki.
Wanita pascamoden lebih pentingkan pekerjaan
Perubahan arus kehidupan
Ketentuan yang harus ditempuhi

NADA

] NADA SINIS:
Wanita zaman ini
Lebih bahagia hidup sendiri
] PERASAAN KESAL :
Perkahwinan bagi mereka membatasi
Pergerakkan diri
] PERASAAN GEMBIRA:
Taraf kehidupan mereka kini sudah tinggi
Mereka begitu mampu hidup berdikari
] PERASAAN TAKUT :
Nasib diri
Ditengah kehidupan lelaki

GAYA BAHASA

] DIKSI/KATA
Diksi atau kata-kata yang digunakan oleh penyair adalah biasa dan mudah difahami.w
wanita zaman ini (baris 1:rangkap 1)

] SINKOF
Terdapat penggunaan sinkof,iaitu penyingkatan perkataan atau kependekkan perkataan yang terdapat dalam puisi atau prosa.Contoh sinkof dalam sajak ini ialah
tak berasa perlu bersuami
(baris 2:rangkap1)

] PENGULANGAN
Pengulangan baris yang diselitkan dalam sajak ini juga menjadikan sajak ini indah.Unsur pengulangan terdapat dalam baris pertama rangkap dan rangka kedua.
Wanita zaman ini

UNSUR BUNYI

] RIMA
Rima akhir sajak ini adalah sama.
rangkap pertama : a-a-a-a
rangkap kedua : a-a-a-a-a-a-a-a.
Contoh rima akhir rangkap pertama :
Wanita zaman ini – a
Tak berasa perlu bersuami – a
Taraf kehidupan mereka kini sudah tinggi – a
Mereka begitu mampu hidup berdikari – a

] ALITERASI
Aliterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan yng terdapat dalam baris-baris puisi atau prosa.Contohnya:
Taraf kehidupan mereka kini sudah tinggi (R1:B3:Halaman 19)

] ASONANSI
Asonansi ialah pengulangan bunyi-bunyi vokal.Penyair banyak menggunakan unsur bunyi asonansi dalam sajaknya.Contohnya:
Lebih bahagia hidup sendiri (R2:B2:Halaman 19)


NILAI DAN PENGAJARAN

NILAI

] Bertanggungjawab
Contoh:
Sikap kaum Adam yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kaum wanita enggan berumahtangga.

] Ketabahan
Contoh:
Wanita yang belum berumahtangga sering mendapat cemuhan dan mendapat perhatian masyarakat. Mereka perlu ketabahan hati untuk meneruskan kehidupan.

] Keberanian
Contoh:
Kaum wanita yang berani membelakangkan tradisi kehidupan dengan tidak mahu berkahwin.

] Berdikari
Contoh:
Nilai ini ditekankan kepada kaum wanita zaman ini yang mempunyai kerjaya dan berpendapatan lumayan tanpa perlu bergantung hidup kepada orang lain.

PENGAJARAN

] Janganlah kita takut kepada alam perkahwinan kerana ia merupakan tuntutan agama
] Wanita pascamoden yang telah berjaya hendaklah dicontohi oleh wanita desa
] Hendaklah kata berani menempuh dugaan walaupun hidup bersendirian
] Usahlah kita mengharapkan bantuan daripada orang lain
] Janganlah kita terlampau mengejar kebendaan hingga lupakan tuntutan agama,iaitu perkahwinan
] Kita mestilah berdikari atau berdiri diatas kaki kita sendiri apabila melakukan sesuatu perkara
] Kaum lelaki hendaklah mencontohi kaum wanita yang telah berjaya dalam pelajaran

BILA BERJAUHAN
Oleh:
A. Wahab Ali

MAKSUD

Rangkap1:
Penyajak menyatakan bahawa setiap ahli keluarganya perlu berada disampingnya. Penyajak mahu ahli keluarganya merasai apa-apa saja yang berlaku pada dirinya

Rangkap 2:
Kesepian melanda hati penyajak ketika berada di khayalak ramai.Semua orang yang ditemui tidak mengenalinya.Suara-suara anak penyair terngiang-ngiang di telinganya.Walaupun berjauhan ingatan itu menjadikan penyair seorang ayah dan suami yang bertanggungjawab.

Rangkap3:
Harapan isteri yang merindui anak-anak menyedarkan penyajak akan tugasnya sebagai seorang ayah dan suami dan mendorong penyajak agar tabah menghadapi segala cabaran


TEMA DAN PERSOALAN

Tema

Tema bagi sajak ini ialah perasaan kasih sayang kepada isteri dan anak-anak semasa berjauhan.

Persoalan

Antara persoalan yang terkandung di dalam sajak ini seperti:
] Kerinduan kepada keluarga semasa berada diperantauan.
] Hubungan keluarga bertambah erat semasa berjauhan.
] Isteri dan anak-anak menjadi sumber kekuatan seorang ayah dan suami.

BENTUK

] Sajak ini terdiri daripada tiga rangkap.
] Bilangan baris dalan setiap rangkap tidak sama iaitu
rangkap pertama mempunyai 4 baris
rangkap kedua mempunyai 10 baris
rangkap ketiga mempunyai 6 baris
] Panjang pendek baris tidak sama,iaitu antara perkara dua hingga lima patah perkataan atau empat hingga empat belas suku kata sebaris.Contohnya,
· Erti kata
(2 patah kata/4 suku kata)
· Kenakalan dan ketegasan di rumah tangga
( 5 patah kata/14 suku kata)

RIMA

Rima bagi sajak ini bebas ataupun tidak terikat dengan mana-mana puisi lama sama ada pantun mahupun syair.
rangkap pertama a-b-c-c
rangkap kedua a-b-c-d-d-d-c-c-a-d-a
rangkap ketiga a-b-c-d-d-e

NADA

] Nada romantik seperti: Kau semua mesti disisiku
] Perasaan sunyi seperti: Dalam kesepian ditengah ramai
] Perasaan positif seperti: Dan kau semua menunggu
] Semangat waja seperti: Tegak dan pejal

GAYA BAHASA

] REPITISI
Terdapat pengulangan frasa ‘Kau semua mesti’ sebanyak dua kali dalam rangkap pertama sajak ini

] INVERSI
Contoh pembalikan kata terdapat dalam sajak ini ialah:
Orang yang kutemui tapi tak kukenali
(R2:B2 :Halaman 18)

UNSUR BUNYI

] ASONANSI
Terdapat unsur bunyi asonansi dalam sajak ini iaitu:
Suara kalian ada ditelingaku (R2:B3:Halaman 18)
Tidak melepaskan jarak kita (R2:B5:Halaman 18)

] ALITERASI

Kau semua mesti menikmati (R1:B4:Halaman 18)
Tidak melepasi jarak kita (R2:B5:Halaman 18)


NILAI DAN PENGAJARAN

NILAI

] Kasih sayang
Contoh:
Sebagai seorang suami atau bapa, penyajak menunjukkan sesuatu yang baik iaitu sentiasa mengingati orang yang disayangi walu di mana jua berada.

] Bertanggungjawab
Contoh:
Tanggungjawab sebagai ketua keluarga diberi penekanan. Berazam untuk menjadi yang terbaik.
] Kemesraan
Contoh:
Hubungan antara bapa dan anak-anak. Suara anak-anak terngiang-ngiang di telinga walaupun mereka tiada di depan mata. Bapa garang tetapi tidak menjejaskan hubungan keluarga

PENGAJARAN

] Sebagai umat Islam, kita mestilah selalu berdoa kepada Allah
] Apabila berada dirantau orang kita hendaklah mengenali orang di sekeliling kita.
] Kita hendaklah mempunyai semangat juang yang tinggi
] Kita hendaklah menjadi seorang ayah atau suami yang bertanggungjawab
] Kita mestilah sentiasa mengingati Allah


KETIKA KAMI BERCERITA TENTANGNYA
Oleh:
Lim Swee Tin

MAKSUD

Rangkap 1:
Ketika kami bercerita tentang ayah,ayah sedang tidur.Kami sebagai anak-anak ayah kenal akan lelap matanya.Kelusuhan tikar mengkuang menyebabkan ayah tidur lena.
Rangkap 2:
Sebentar tadi ayah begitu lama menemani kami dan kami bersama ayah mengelilingi prlita minyak tanah.Pelita minyak tanah itu begitu dengan kami.
Rangkap 3:
Kami tidak pernah menyoal tentang latar belakang ayah kerana kami sudah mengetahui ketentuan yang telah ditetapkan kepadanya.
Rangkap 4:
Semasa kami berbincang tentang ayah, aku teringat harapan bapa kepada anak-anaknya.
Rangkap 5:
Ayah berharap masa depanku tidak sama dengannya.

BENTUK

Sajak ini terdiri daripada lima rangkap.Bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama,iaitu rangkap 1 dan 4 terdiri daripada enam baris,rangkap 2 dan3 terdiri daripada lapan baris,dan rangkap 5 terdiri daripada dua baris.Sajak ini berbentuk bebas.Panjang pendeknya tidak sama, iaitu antara satu patah kata hingga enam patah kata,atau antara dua suku kata hingga lima belas suku kata.Contohnya:
· Tadi (1 patah kata/2 suku kata)
· Pada sebuah doa yang selalu disebutnya (6 patah kata/15 suku kata)

TEMA DAN PERSOALAN

Tema

Pengorbanan dan harapan seorang bapa kepada anak-anaknya.Walaupun bapa hidup menderita tetapi bapa sentiasa mengharapkan anak-anaknya hidup tanpa dibelenggu oleh masalah kemiskinan.

Persoalan

] Kekaguman anak-anak terhadap kegigihan bapa membesarkan mereka.
] Penderitaan dan kemiskinan hidup dihadapi dengan tabah
] Kasih sayang seorang bapa kepada anak-anaknya

NADA

] Nada romantik:
Ketika kami bercerita tentangnya
Bapa sedang tidur

] Perasaan mengharap:
Semoga ombak masa laluku
Bukan gelombang masa depanmu

] Perasaan sayang:
Tadi
Lama sekali bapa menemani kami

] Perasaan bersyukur:
Pada sebuah doa yang selalu disebutnya

UNSUR BUNYI

] RIMA

Rima sajak ini bebas dan tidak terikat dengan puisi-puisi tradisional.Walaupun setiap rangkapnya mengandungi enam baris,namun rima barisnya bebas.Contohnya,rangkap pertama rima akhirnya a-b-b-a-d-a

] ALITERASI

Aliterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan.Dalam sajak ini penyair banyak menggunakan unsur pengulangan bunyi-bunyi konsonan.
Contohnya:
Asap pelita berkepul – pengulangan konsonan p
Semoga ombak masa lalu – pengulangan konsonan m

] ASONANSI

Penyajak banyak menggunakan unsur-unsur bunyi asonansi.Asonansi ialah pengulangan bunyi-bunyi vokal iaitu a,e,i,o,u.Contohnya:
Mengapa demikian- pengulangan vokal e
Tikar mengkuang lusuh itu- pengulangan vokal u


GAYA BAHASA

] DIKSI

Pemilihan diksi yang digunakan oleh penyair adalah tepat dengan tema sajak.Contohnya:
Seperti juga di hutan kehidupan ini (R3:B5:Halaman 20)


] METAFORA

Terdapat beberapa contoh metafora dalam sajak ini.Contohnya:
Laut sejarahnya (R3:B3:Halaman 20)
Hutan kehidupan (R3:B5:Halaman 20)

] INVERSI

Terdapat pembalikan kata dalam sajak ini iaitu:
Tidak pernah kami menyoal (R3:B1:Halaman 20)

NILAI DAN PENGAJARAN

NILAI

] Kesyukuran
Contoh:
Manusia haruslah sentiasa bersyukur.

] Ketabahan
Contoh:
Ketabahan perlu ada tapi biarkan untuksituasi yang berbeza.

] Keinsafan
Contoh:
Sentiasa memohon keampunan daripada allah kerana kelalaian menjalankan aktiviti.

] Berhati-hati
Contoh:
Berhati-hati agar tidak terjerumus

PENGAJARAN

] Kita hendaklah menghargai jasa dan pengorbanan bapa yang telah bersusah payah membesarkan kita.
] Kita sebagai anak-anak mestilah menghormati bapa
] Kita hendaklah memelihara perhubungan dalam keluarga supaya sanantiasa erat
] Kita hendaklah tabah menghadapi takdir
] Kita haruslah berusaha untuk memenuhi harapan bapa

USIA
Oleh:
Siti Zainon Ismail


MAKSUD

Rangkap 1:
Penyajak menghadapi penambahan usia dengan perasaan yang
tenang.Penyajak sedar bahawa penambahan usia menyebabkan umur semakin pendek.Oleh itu,kehendak atau keinginan harus diatasi.Peristiwa-peristiwa pada masa yang lalu ditinggalkan dan peristiwa-peristiwa akan datang dinanti dengan penuh harapan.

Rangkap 2:
Kesedaran dan kecintaan penyajak terhadap dirinya telah
mendewasakannya.Setiap perkara yang berlaku itu merupakan ketentuan daripada Allah.

Rangkap 3:
Semua perkara yang ada di muka bumi ini boleh berobah dengan keizinan Allah. Penyajak mengharapkan agar lorong kecilnya itu berubah.


BENTUK

Sajak ini terdiri daripada tiga rangkap.
Bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama .
Rangkap 1 terdiri daripada lapan baris, rangkap 2 terdiri daripada tujuh baris, rangkap 3 terdiri daripada lima baris.Sajak ini berbentuk bebas.Panjang pendek barisnya tidak sama, iaitu antara dua patah kata atau enam suku kata hingga lima patah kata atau sepuluh suku kata sebaris.Contohnya :

Melalui jendela- 2 patah kata / 6 suku kata.
Pagi tidak lagi berbau tanah- 5 patah kata/10 suku kata


TEMA DAN PERSOALAN

TEMA

Bersyukur terhadap nikmat usia yang diberikan oleh tuhan.Oleh itu,nikmat usia hendaklah diisi dengan matlamat kehidupan yang sebenarnya


PERSOALAN

] Usia yang bertambah menyebabkan jangka hayat semakin pendek.
] Peristiwa-peristiwa dalam hidup akan berlalu seiring dengan peningkatan usia
] Peningkatan usia bermakna bertambahlah pengalaman dalam hidup.
] Hidup dan mati telah ditentukan oleh tuhan

NADA

] Nada romantik:
Telah ku susun letakmu
Di sisian yang tenang
] Perasaan syukur:
Memancarkan cahaya berpenjuru
Seharusnya kita berhati-hati
Memantulkan kembali
Kehala yang satu


Tanpa keizinanmu
Pagi tidak lagi berbau tanah
Atau tiba-tiba
Lorong kecilku
Menjadi ungu


UNSUR BUNYI

] RIMA

Rima sajak ini tidak sama iaitu rangkap rimanya a-b-c-d-e-d-c-a,rangkap kedua a-b-c-c-a-a-c,dan rangkap ketiga a-b-c-a-a.Contoh rima akhir rangkap pertama:
Telah kususun letakmu - a
Di sisian tenang - b
Ruang ku kecilkan lagi - c
Dengan keinginan sederhana-d
Kulepaskan kupu-kupu semalam –e
Melalui jendela – d
Diiringi segaris cahaya pagi – c
Selamatlah datangmu-a

] ALITERASI

Aliterasi ialah pengulangan bunyi atau huruf-huruf konsonan dalam baris-baris puisi.Contoh unsur aliterasi yang terdapat dalam sajak ini ialah

Selamatlah datangmu - pengulangan konsonan t

] ASONANSI

Asonansi ialah pengulangan bunyi atau huruf-huruf vokal dalam baris-baris puisi.Contohnya,

Memantulkan kembali – pengulangan vokal e

GAYA BAHASA

] METAFORA

Terdapat contoh metafora dalam sajak ini iaitu:
Segaris cahaya (R1:B7:Halaman 22)
Lorong kecilku (R3:B4:Halaman 22)

] PERLAMBANGAN

Beberapa contoh perlambangan terdapat dalam sajak ini iaitu ‘kupu-kupu’, ‘kristal’, dan juga ‘ungu’. ‘kupu-kupu’ melambangkan usia remaja dan ‘ungu’ pula melambangkan kesedihan. ‘kristal’ pula melambangkan kemantangan hidup


NILAI DAN PENGAJARAN

NILAI

] Kesyukuran
Contoh:
Bersyukur di atas segala pemberian Allah.

] Ketabahan
Contoh:
Ketabahan mengharungi hidup dan berjanji akan berubah.

] Keinsafan
Contoh:
Insaf dan ingin kembali ke pangkal jalan

] Berhati-hati
Contoh:
Berhati-hati agar tidak menjurus ke arah kemungkaran.


PENGAJARAN

] Pupuklah pengalaman kita supaya kita menjadi insan yang berguna kepada agama,bangsa dan negara
] Kita hendaklah melengkapkan diri kita dengan ilmu akhirat kerana hidup di dunia ini tidak akan kekal
] Kita mestilah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita
] Kita perlulah menyedari bahawa usia kita semakin meningkat

ANTOLOGI ANAK BUMI TERCINTA: PROSA TRADISIONAL

PAK BELALANG

SINOPSIS

Seorang juragan datang menghadap Raja Indera Maya.Juragan itu membawa anak-anak itik yang baru menetas.Dia meminta Raja Indera Maya menentukan jantan atau betina itik tersebut.jika Raja Indera Maya gagal menekanya, kerajaan Indera Maya akan menjadi miliknya dan jika Raja Indera Maya berjaya,Juragan itu akan menyerahkan ketiga-tiga buah kapal serta muatannya.Raja Indera Maya bersetuju.Baginda menintahkan ahli nujum, iaitu Pak Belalang ke Istana.
Pak Belalang Pulang kerumah dengan hati yang bimbang.Dia takut akan pembohongannya selama ini diketahui orang.Sungguh pun begitu,Pak Belalang tetap berdoa agar tuhan memakbulkan permintaannya.
Pada malam ketiga ,Pak Belalang mendapat akal.Dia bersampan menuju ke kapal juragan.Sewaktu menghampiri kapal tersebut ,dia terdengar juragan sedang berbual-bual dengan isterinya tentang cara-cara untuk menentukan jantan atau betina itik yang baru menetas itu.Pak Belalang pulang kerumah dengan senang hati.
Setelah tiba hari yang dijanjikan,Pak Belalang dipersilakan datang ke Istana.Pak Belalang meminta sebekas air lalu melepaskan anak-anak itik ke dalamnya.Pak Belalang memberitahu bahawa anak itik yang menyelam terlebih dahulu itu ialah itik jantan manakala yang menyelam kemudian ialah itik betina.
Akhirnya, Raja Indera Maya memiliki ketiga-tiga buah kapal dengan muatannya sekali.Juragan ,Isteri ,dan anak kapal balik ke negeri mereka sehelai sepinggang.Juragan amat menyesal kerana memberitahu jawapan teka-teki kepada isterinya pada malam itu.


TEMA

Tema cerita Pak Belalang adalah tentang kebijaksanaan,iaitu orang yang bijaksana dapat menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan.

Contohnya:

Pak Belalang merupakan seorang yang bijaksana kerana mampu meneka jantina anak itik seperti yang dipersoalkan oleh juragan kapal. Pada hakikat sebenarnya, Pak Belalang tidak tahu jawapan tersebut tetapi dia tetap berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pergi mendekati kapal juragan dan akhirnya dia memperoleh jawapan tersebut apabila isteri juragan ingin tahu benar akan jawapan tersebut.

PERSOALAN

] Usaha tangga kejayaan
] Malang tidak berbau atau cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar
] Orang yang tamak selalu rugi
] Masyarakat yang suka bertaruh
] Nasib yang baik akan menyebelahi orang yang benar


WATAK DAN PERWATAKAN

Pak Belalang

] Seorang yang bijaksana
] Mempunyai hubungan yang baik dengan raja
] Berfikiran kritis dan bijak bertindak semasa menghadapi masalah
] Menjadi orang harapan raja untuk menyelesaikan masalah menentukan jantina anak itik
] Mengaku kepada raja bahawa dirinya seorang ahli nujum serta memliki banyak buku rujukan tentang nujum
] Selalu bernasib baik
] Menjadi ahli nujum istana

Juragan

] Seorang ahli perniagaan
] Kaya dan berharta
] Mengemukakan teka-teki kepada raja
] Mempertaruhkan tiga buah kapal dan muatannya jika teka-teki dapat dijawab
] Tamak kerana ingin cepat kaya
] Tidak berhati-hati apabila bercakap
] Mengalami kerugian apabila teka-teki dapat dijawab oleh ahli nujum

Raja Indera Maya

] Raja yang berani
] Suka bertaruh
] Tidak berfikir panjang ketika mempersetujui sebarang syarat pertaruhan
] Terlalu yakin kepada ahli nujum


Isteri Juragan

] Wanita yang pandai memujuk suaminya untuk mengetahui sebarang rahsia
] Tidak memikirkan risiko sekirannya rahsia terbongkar

LATAR

Latar tempat

] Di negeri Indera Maya
] Di balairung istana
] Di rumah Pak Belalang
] Di atas kapal Juragan yang sedang belabuh

Latar masa

] Selama tiga hari

Latar masyrakat

] Masyarakat yang terdiri daripada raja dan pembesarnya
] Masyarakat yang setia kepada raja
] Masyarakat yang menganut agama Islam
] Masyarakat yang menjalankan perniagaan
] Masyarakat yang suka bertaruh
] Masyarakat yang bersikap tamak

PLOT

] Permulaan

Juragan membawa tiga buah kapal ke negeri Indera Maya.Beliau mengajak Raja Indera Maya bertaruh untuk mengenal jantina anak itikyang baru menetas.Cegarannya ialah tiga buah kapal dengan muatannya dan Negri Indera Maya

] Perkembangan

Raja Indera Maya bersetuju.Baginda meminta tempoh selama tiga hari.Selepas itu baginda menintahkan Pak Belalang datang keistana.Pak belalang berasa susah hati kerana dia tidak tahu jawapannya.

] Perumitan

Pak Belalang dukacita kerana tidak tahu untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mula berasa takut rahsianya terbongkar

] Klimaks

Pada malam ketiga,Pak Belalang pergi ke kapal Juragan.Pak Belalang terdengar akan berbualan antara Juragan dengan isterinya tentang jawapan teka-teki itu.

] Peleraian

Pak Belalang berjaya menjawab soalan teka-teki dengan tepat.Juragan menyerahkan tiga buah kapal berserta muatanya kepada Raja Indera Maya.Dia bersama-sama dengan isterinya dan mengikut nya kembali ke negeri asal mereka.

GAYA BAHASA

] Bahasa Klasik
Contoh: sahaya, jeragan, tib
] Bahasa Istana
Contoh: tuanku, baginda, patik, beta, menteri, hulubalang, sida-sida, sarwa, hatta dan biduanda
] Penggunaan pangkal mula ayat
Contoh: hatta, maka, syahadan, sebermula
] Bahasa Arab
Contoh: kudrat, Ya Allah, ya rabbi, ya sayidi ya maula, Allah subhanahu wata’ala, makbul, fasal

NILAI

] Kebijaksanaan
Contoh:
Nilai ini ditonjolkan oleh Pak Belalang yang perlu menggunakan kebijaksanaannya untuk mendapatkan jawapan teka-teki yang dikemukankan oleh Juragan

] Keberanian
Contoh:
Pak Belalang sanggup meredah pekat malam untuk ke kapal Juragan bagi mencari jawapan teka-teki tersebut

] Hormat-menghormati
Contoh:
Pak Belalang amat menghormati dan taat kepada Raja Indera Maya. Manakala Juragan juga sebagai orang luar amat menghormati peraturan negeri yang tetapkan oleh Raja Indera Maya.

] Bertimbang rasa
Contoh:
Raja bersimpati dengan nasib Juragan yang kalah dalam pertaruhan. Raja membekalkan tiga buah perahu dan bekalan yang mencukupi bagi membolehkan Juragan dan anak-anak kapalnya pulang ke tempat asal mereka.

PENGAJARAN

] Kita hendaklah yakin pada diri sendiri dalam semua perkara yang kita lakukan
] Kita hendaklah bersifat proktif dan berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah
] Setiap orang hendaklah hormat dan taat pada raja
] Jangan suka bertaruh atau berjudi kerana akan merugikan diri sendiri
] Jangan suka berbohong kerana orang yang suka berbohong hidupnya tidak selamat dan sentiasa bersusah hati


HANG TUAH MENGALAHKAN TAMING SARI


SINOPSIS

Raja Melaka diiringi oleh pengawai- pengawai kerajaan dan pembesar negeri menghadap seri Betara Majapahit.Seri Betara Majapahit menpersilakan Raja Melaka menjamu selera di peseban.Tiba-tiba parajurit tua kerajaan majapahit bernama Taming Sari mengamuk.Sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya akan dibunuhnya.Melihat yang demikian,Seri Betara memimpin Raja Melaka masuk ke istana.Tun Tuah berasa gembira tindakan Seri Betara itu.TunTuah mencari-cari patih gajah Mada yang dikatakan sungguh berani, tetapi telah menghilangkan diri.
Tun Tuah naik ke peseban untuk bertaruh dengan Taming Sari.Tun Tuah menikam Taming Sari dengan kerisnya tapi tubuh Taming Sari tidak lut.Oleh itu,TunTuah mencari helah, kononnya mahu merampas takhtah Majapahit dan kemudian melantik Taming Sari sebagai Ratu dengan syarat mereka bertukar senjata.Setelah bertukar senjata,Tun Tuah menikam Taming Sari sehingga mati.Tun Tuah mempersembahkan keris Taming Sari kepada Seri Betara.Seri Betara telah menganugerahkan keris Taming Sari, kawasan anak sungai Jemaja dan jawatan Laksamana kepadaTun Tuah.

TEMA

Tema cerita ini tersirat melalui watak Tun Tuah pahlawan Melayu Melaka yang handal dan bijaksana ketika menentang Taming Sari dan berjaya mengalahkannya.

PERSOALAN

] Setiap negeri mempunyai pahlawan negara yang gagah perkasa lagi berani
Contoh:
Hang Tuah rela bertarung dengan Taming Sari yang sedang mengamuk.

] Kebijaksanaan berfikir dan bertindak bagi menghapuskan kejahatan dan kekejaman
Contoh:
Hang Tuah menggunakan kebijaksanaannya untuk menipu Taming Sari bagi mendapatkan keris tersebut.


WATAK DAN PERWATAKAN


Hang Tuah

] Mengiringi Raja Melaka ke Majapahit
] Gagah, berani, tangkas bermain senjata
] Berpangkat Laksamana
] Taat dan setia kepada raja
] Bijaksana


Taming Sari

] Memiliki senjata Taming Sari
] Perajurit tua dari Majapahit
] Bertubuh kebal dan tidak lut senjata
] Kejam membunuh
] Mudah terpedaya tipu muslihat Hang Tuah
] Mati dibunuh Hang Tuah

Betara Majapahit

] Pemerintah kerjaan Majapahit
] Menghormati tetamu
] Bertanggungjawab
] Pemurah dan mengenang jasa Hang Tuah

LATAR

Latar tempat

] Negeri Majapahit
] Di istana RatuMjapahit
] Di luar pintu Peseban
] Di Peseban
] Di tengah Pesara

Latar masa

] Zaman Kesultanan Melayu Melaka

Latar masyarakat

] Golongan istana (Betara Majapahit dan Raja Melaka)
] Golongan pembesar ( Patih Gajah Mada, Perdana menteri, laksamana)
] Negeri yang diperintah oleh Raja
] Masyarakat Jawa di Majapahit
] Masyarakat yang setia kepada raja
] Golongan pahlawan

PLOT

] Permulaan

Seri Betara dan rakyat Jawa meraikan kedatangan Raja Melaka dan rombongan di istana Majapahit.

] Perkembangan

Taming Sari mengamuk.Dia mebunuh banyak orang.Seri Betara memimpin Raja Melaka ke dalam istana.

] Perumitan

Hang Tuah bertarung dengan Taming Sari

] Klimaks

Tun Tuah menikam Taming Sari tapi tubuhnya tidak lut.TunTuah mencari helah dengan mengatakan akan melantik Taming Sari sebagai Ratu Majapahit jika mereka berjaya merampas Kerajaan Majapahit. Meraka bertukar senjata. Tun Tuah menikam Taming Sari.Taming Sri mati.

] Peleraian

Seri Betara mengurniakan gelaran Laksamana , keris Taming Sari dan kawasan anak sungai Jemaja kepada Tun Tuah.

GAYA BAHASA

] Bahasa Klasik
Contoh:
Peseban, ceterua, sida-sida, bentara, piala, penjurit, pendua, memekis, penggawa, pelenter, papan khambi, tertitar-titar, lamun

] Bahasa Istana
Contoh:
Santap, tuanku, duli, patik, baginda, ratu, titah dll.

] Bahasa Jawa
Contoh:
Pakanira, manira, kiai, adipati

] Kata pangkal ayat
Contoh:
hatta, maka

] Simile
Contoh:
i. datangnya itu seperti baling-baling
ii. bernyala-nyala seperti ap

NILAI

] Keberanian
Contoh:

Hang Tuah menunjukkan sifat beraninya apabila telah tampil ke hadapan untuk melawan Taming Sari yang sedang mengamuk sedangkan pahlawan Majapahit yang lain melarikan diri.

] Rasional, berfikir secara kritis, dan bernas untuk mengelesaikan masalah
Contoh:
Hang Tuah telah bertindak bijak dengan memperdayakan Taming Sari yang sukar dibunuh dengan adanya keris Taming Sari itu. Hang Tuah membuat helah untuk mendapatkan keris itu agar Taming Sari dapat dibunuh.


] Berterima kasih
Contoh:
Betara Majapahit menghadiahkan anak sungai Jemaja dan memberikan gelaran Laksamana kepada Hang Tuah setelah berjaya membunuh Taming Sari.

PENGAJARAN

] Kita hendaklah menggunakan akal fikiran untuk menewaskan musuh dan bukan mengantung pada kekuatan fizikal sahaja
] Keberanian untuk mempertahankan tanah air tercinta perlu ada pada diri setiap rakyat agar nama baik dan maruah negara terpelihara.
] Kita hendaklah menjalankan tugasnya yang diamnahkan pada kita
] Kita hendaklah mengenang jasa orang lain terhadap kita
] Kita hendaklah berfikir dengan bijaksana supaya tidak terpedaya dengan tipu helah orang lain

PATUNG KENCANA DARI KURIPAN

SINOPSIS

Ratu Kuripan mendengar berita bahawa Ratu Daha kematian isteri.Permaisuri meninggal dunia kerana memakan racun akibat terlalu kecewa dengan sikap Ratu Daha yang amat menyayangi isteri mudanya, iaitu Paduka Liku.Semenjak kematian bondanya ,Raden Galuh Cendera Kirana sentiasa bersedih oleh itu ,Ratu Kuripan menyuruh Raden Inu Kartapati ,iaitu tunang Raden Galuh cendera Kirana membuat anak-anakan (patung) untuk menghiburkan hati Raden Galuh Cendera Kirana .
Raden Inu Kertapati membuat dua anak-anakan yang diperbuat daripada emas dan perak.Anak-anakan yang dibuat daripada emas dibungkus dengan kain buruk manakala anak-anakan yang diperbuat dari perak dibungkus dengan kain sutera dewangga .Kedua-dua anak-anakan itu dihantar ke negeri Daha . Raden Galuh Ajeng,iaitu anak Paduka Liku telah memilih bungkusan yang dibungkus dengan kain sutera dewangga .Bungkusan sebuah lagi diserah kepada Raden Galuh Cendera Kirana.Raden Galuh Cendera Kirana berasa sungguh sedih tetapi apabila bungkusan itu dibuka ,dia berasa amat gembira kerana mendapat anak-anakan yang diperbuat dari emas bermata belian .Raden Galuh Ajeng hanya mendapat anak-anakan dibuat dari perak bermata batu.Raden Galuh Cendera Kirana berasa amat gembira menerima pemberian daripada tunangnya .


TEMA

Tema cerita ini ialah kebijaksaan dalam menentukan pilihan yang terbaik.Watak wira dan wirawati cerita Patung Kencana Dari Kuripan mengambarkan mereka berdua bijak kerana memilih untuk menyembuyikan sesuatu yang baik dan cantik dalam bungkusan yang buruk dan kelihatan kurang menarik.Umumnya, tanggapan orang lain sebaliknya.Galuh Cendera Kirana yang mendapat bungkusan yang dibalut dengan kain buruk akhirnya mendapat anak-anakan yang dibuat dari emas.

PERSOALAN

] Hubungan kekeluargaan yang baik dengan ahli keluarga akan menjalinkan kemesraan dengan ahli keluarga .Ratu Kuripan menunjukkan sikapnya yang prihatin dengan menghadiahkan anak-anakan emas kepada Galuh Cendera Kirana yang sedang kesedihan kerana kematian bondanya .Demikian juga Raden Inu,tunangnya Galuh Cendera Kirana yang membuat sendiri anak-anakan itu menunjukkan kasih sayang dan kemesraan antara satu sama lain yang amat erat.Hubungan kekeluargaan yang terbentuk sudah pasti akan semakin erat.

] Sesuatu yang kelihatan cantik tidak semestinya mengambarkan kebaikan isi di dalamnya.Ramai orang yang terpedaya dengan gambaran luaran yang menarik hati .sesuatu yang cantik dan menarik diluar tidak semestinya mengambarkan kecantikkan didalamnya.Demikianlah,anak-anakan perak yang berbungkus kain sutera menjadi pilihan Galuh Ajeng,manakalan anak-anakan emas yang berbungkus kain buruk telah diberikan kepada Galuh Cendara Kirana.


WATAK DAN PERWATAKAN

Galuh Cendera Kirana

] Puteri Ratu Daha
] Tunangan Raden Inu Kertapati
] Telah kematian bondanya
] Tidak diperdulikan oleh ayahandanya yang sudah terpengaruh dengan kata-kata isteri mudanya,Paduka Liku.
] Mempunyai saudara perempuan,Galuh Ajeng,anak Ratu Daha dengan Padika Liku.
] Berasa sedih dan sugul atas nasib yang menimpa dirinya.
] Mempunyai dua orang ibu tiri,PadukaLiku dan Mahadewi yang mengambil berat tentang dirinya.
] Taat dan Patuh kepada orang tuanya.
] Dikasihi dan disayangi oleh Ratu Kuripan.

Ratu Kuripan

] Raja Negeri Kuripan
] Bersaudara dengan Ratu Daha
] Ayahanda Raden Inu Kertapati
] Bersimpati dengan nasib yang menimpa diri Galuh Cendera Kirana
] Mencari jalan untuk mengembirakan hati Galuh Cendera Kirana
] Amat mengasihi Galuh Cendera Kirana
] Sangat marah apabila mengetahui Ratu Daha tidak memperdulikan Galuh Cendera Kirana keran sudah terpengaruh dengan Paduka Liku.

Galuh Ajeng

] Anak Puteri Daha dengan Paduka Liku.
] Saudara Galuh Cendera Kirana yang berlainan ibu.
] Disayangi oleh Ratu Daha melebihi Galuh Cendera Kirana
] Terlalu manja
] Bertindak keanak-anakan dan bodoh.

Ratu Daha

] Ayahanda Galuh Cendera Kirana dan Galuh Ajeng.
] Baru kematian permaisuri
] Mempengaruhi

Paduka Liku

] Isteri muda ratu negeri Daha
] Mengenakan ilmu pengasih kepada ratu Daha agar mendengar katanya
] Penyebab permaisuri meracuni dirinya sendiri, bonda galoh Cendera Kirana kerana cemburu
] Pentingkan diri sendiri
] Ibu tiri yang jahat


PLOT


] Permulaan

Ratu Kuripan mendapt berita tentang kematian permaisuri Ratu Daha kerana memekan racun.Ratu Kuripan murka kerana Ratu Daha sangat menurut kehendak Paduka Liku iaitu isteri mudanya.


] Perkembangan

Ratu Kuripan memerintahkan orang membuatkan anak patung bagi menghiburkan hati Galoh Cendera Kirana


] Perumitan

Raden Inu Kartapati membuat dua buah anak-anakan daripada emas dan perak .Kedua-duanya dibungkus dalam bungkusan yang berbeza.Bungkusan itu dihantar ke negri Daha

] Klimaks

Di istana Ratu Daha ,Raden Galuh Ajeng disuruh terlebih dahulu memilih bungkusan yang disukainya.Dia memilih bungkusan yang cantik tetapi didalamnya terdapat anak-anakan yang dibuat daripada perak bermata batu.

] Peleraian

Raden Galuh Kirana berasa gembira walaupun menerima bungkusan yang dibungkus buruk tetapi didalamnya terdapat anak-anakan yang dibuat daripada emas bermata berlian.


LATAR

Latar tempat

] di negeri Daha dan Kuripan
] di istana Kampong Karangan,Kuripan

Latar masa

] Berlaku pada zaman kerajaan Jawa lama

Latar masyarakat

] Masyarakat yang mengamalkan system beraja
] masyarakat tradisi di jawa mengamalkan poligami
] Masyarakat yang taat kepada pemimpin dan setia melaksanaakan perintah
] masyarakat yang memiliki belas kasihan
] Masyarkat yang kreatif dalam pertukangan tangan
] Masyarakat tradisional yang bijak berfikir
] Masyarakat yang mengamalkan petunangan di kalangan keluarga diraja
] masyarakat yang mengamalkan budaya hormat-menghormati
] masyarakat yang mengamalkan budaya berkirim salam

GAYA BAHASA

] Bahasa Istana
Contoh: baginda, bersemayam, santap, memanda, permaisuri, ratu dan paduka

] Bahasa klasik
Contoh: amarah, warta, anak-anakan, kencana

] Bahasa Arab
Contoh: wallahu a’lam

] Simile
Contoh : seperti perkataan yang dikatakan oleh ibunya sendiri

] Hiperbola
Contoh:
i. bersuka-suka dengan tiada berkeputusan
ii. serta dipalu bunyi-bunyian terlalu amat ramainya

NILAI

] keadilan
Contoh:
Kita perlu sentiasa berlaku adil. Sikap Ratu Daha yang tidak adil sering mementingkan isteri mudanya daripada permaisuri dan Galoh Cendera Kirana.

] Belas kasihan
Contoh:
Ratu Kuripan amat mengasihani Galoh Cendera Kirana yang baru kematian ibunya.

] Kasih-sayang
Contoh:
Sebagai ibu tiri, kita sepatutnya mempunyai perasaan kasih terhadap anak tirinya tetapi berbeza dengan sikap isteri muda Ratu Daha terhadap Galoh Cendera Kirana yang amat membencikan anak tirinya.

] Baik hati
Contoh:
Kita harusnya mengamalkan sikap baik hati bukannya hasad dengki. Isteri muda Ratu Daha amat cemburukan permaisuri hingga menyebabkan permaisuri membunuh diri dengan meminum racun.

PENGAJARAN

] Kita janganlah menilai sesuatu benda dengan melihat dari segi luaran saja kerana kita akan tertipu dengannya
] Seseorang suami janganlah pilih kasih dalam memberikan kasih sayang, sebaliknya berilah kasih sayang yang saksama kepada anak-anak dan isteri-isteri
] Kita hendaklah mempunyai perasaan belas kasihan atau simpati kepada seseorang yang bernasib malang setelah kematian orang yang dikasihinya
] Kita hendaklah bijaksana dalam melakukan sesuatu pekerjaan


RAJA BERSIUNG

SINOPSIS

Raja Ong Maha Perita Deria mengadu giginya sakit kepada menterinya.Menteri yang melihat giginya itu memberitahu bahawa ada siung tumbuh diantara gigi manis.Seorang menteri mencadangkan Raja Ong tidak memakan gulai lecek batang bayam lagi.Raja Ong enggan kerana gulai tersebut sangat digemarinya semenjak kecil lagi.Semenjak itu Raja Ong digelar Raja Bersiung.
` Pada suatu hari, ketika sedang memasak, jari tukang masak itu terluka dan darah dari jarinya menitis ke dalam gulai bayam.Raja Bersiung merasakan gulai itu bertambah lazat dari hari-hari yang sebelumnya. Oleh itu, dia memaksa tukang masak memberitahu hal yang sebenar.Tukang masak terpaksa memberitahu segala yang berlaku.Semenjak hari itu, Raja Ong mengarahkan menteri membunuh rakyat yang bersalah dan rakyat yang tidak bersalah untuk mendapatkan darah dan hatinya.Rakyat jelata berada dalam ketakutan.
Pada suatu hari, seorang pahlawan bernama Kampar dari Seri Gunung Ledang datang ke negeri Raja Bersiung.Dia sengaja membuat jahat supaya ditangkap sewaktu bertarung dengan Raja Bersiung,Kampar bertukar menjadi seekor babi tunggal,seekor ular tedung sela dan seekor harimau yang garang.Apabila Kampar bertukar menjadi harimau,dia terkena bedil pemuras lalu melarikan diri kedalam hutan.
Selepas peristiwa itu,menteri keempat telah menasihati raja supaya menghentikan tabiat gemar memakan hati dan darah manusia.Raja Bersiung enggan.Oleh itu,menteri keempat menghimpunkan rakyat dan tentera untuk menyerang Raja Bersiung.Mereka masuk ke istana tetapi Raja Bersiung melarikan diri ke dalam hutan.Menteri keempat gagal menjejaki Raja Bersiung.Akhirnya,baginda tinggal dengan orang bertanam sirih di sebuah dusun di sempadan Patani.Baginda tidak dikenali oleh sesiapapun

TEMA

Tema cerita Raja Bersiung adalah tentang kejahatan dibalas dengan kejahatan, iaitu Raja Bersiung yang zalim akhirnya dihalau oleh rakyat negaranya sendiri.

PERSOALAN.

] Raja yang baik dijunjung, raja yang zalim disanggah.
Contoh:
Raja Bersiung yang membunuh rakyat demi untuk memuaskan nafsu seleranya telah dihalau oleh rakyat dari negaranya sendiri.

] Bersatu membawa berkat.
Contoh:
Menteri keempat, rakyat jelata, dan tentera telah bekerjasama mengusir Raja Bersiung yang zalim.Akhirnya mereka berjaya.

] Raja sangat berkuasa dan nasib rakyat ditentukan oleh raja dalam sesebuah negeri.
Contoh:
Rakyat dalam negeri Kedah dalam ketakutan kerana raja mereka zalim.

WATAK DAN PERWATAKAN

Raja Bersiung

] Nama sebenarnya Raja Ong Maha Perita Derita.Pemerintah negeri Kedah.
] Gemar makan gulai lecek batang bayam dengan daunya hingga tumbuh siung antara gigi manisnya.
] Raja yang zalim dan memetingkan diri sendiri.Menitahkan rakyat yang bersalah dan tidak bersalah dibunuh untuk mendapatkan darah dan hati mereka.
] Seorang yang berani kerana sanggup melawan rakyat dan pembesar negeri seorang diri
] Terpaksa melarikan diri kedalam hutan dan tinggal dengan orang yang menanam sirih di dusun di sempadan Patani.

Menteri keempat

] Pembatu raja bersiung
] Suka menasihati rajanya
] Bersifat penyayang
] Bermuafakat untuk menentang Raja Bersiung
] Mereka berani menyerang istanaRaja bersiung demi menyelamatkan rakyat yang tidak berdosa
] Tindakkan berjaya menghalang Raja Bersiung

Kampar

] Orang jahat
] berasal dari Seri Gunung Ledang
] Memiliki ilmu kebal
] Senggaja melakukan kesalahan supaya ia di tangkap
] Berani menegur Raja Bersiung yang hendak membunuhnya
] Dapat menangkis orang yang hendak membunuhnya
] Menjelma sebagai harimau

PLOT

] Permulaan

Raja Ong Maha Derita digelar Raja Bersiung kerana tumbuh suing diantara gigi manisanya.

] Perkembangan

Raja bersiung ketagih darah dan hati manusia apabila baginda merasakan gulai lecek batang bayam lebih lazat apabila bercampur dengan darah tukang masak.

] Perumitan

Rakyat yang bersalah dan rakyat tidak bersalah dibunuh kerana Raja Bersiung mahukan darah dan hati manusia.Raja Bersiung bertaruh dengan Kampar yang boleh menyerupai pelbagai binatang.Kampar melarikan diri ke hutan .Menteri keempat menasihati Raja Bersiung supaya berhenti daripada membunuh rakyat jelata.Raja Bersiung enggan.

] Klimaks

Menteri keempat,tentera, dan rakyat menyerang Raja Bersiung.Raja Bersiung terpaksa melarikan diri ke hutan.

] Peleraian

Raja Bersiung tinggal dengan orang menanam sirih di dusun di sempadan Patani.

LATAR

Latar masa

] Pada zaman dahulu iaitu pada kerajaan Kedah Lama
] Pada masa itu Kedah berada di bawah naungan Siam

Latar tempat

] Di istana Raja Bersiung
] Di sebuah kampung yang letaknya si sempadan Kedah dengan Patani

Latar masyarakat

] Masyarakat pada zaman feudal yang diketuai oleh seorang raja
] Pemerintahan yang kejam kerana membunuh rakyat sesuka hati untuk mendapatkan darah dan hati
] Masyarakat yang hidup dalam ketakutan kerana kekejaman Raja Bersiung
] Masyarakat yang memiliki ilmu kesaktian
] Masyarakat yang suka memberikan nasihat
] Masyarakat yang berkerjasama untuk menghapuskan kezaliman
] Masyarakat yang berani untuk kepentingan rakyat

GAYA BAHASA

] Dialek
Contoh: dialek Kedah (lalu, tiada sangga ,nyiur, penggodam)

] Bahasa istana
Contoh: tuanku, patik, sembah, biduanda, santap, beta

] Bahasa klasik
Contoh: kemasyghulan, dusun, keluaran, hatta,maka,adapun,bermula,tatkala

] Ayat panjang
Contoh:
Demi dilihat oleh ular makin banyak datang itu,….tiada sanggan bunyi lagi dengan suara manusia .
] Simile
Contoh:
i. Besarnya seperti perdu nyiur
ii. Bergemuruh bunyinunya bagaikan kiamat suaranya itu
iii. Seperti akan tercabut kota
iv. Licin seperti minyak


] Hiperbola
Contoh:
Tiada dimakan oleh besi tubuhnya, dan ...... pelurunya itu pun habislah terpelanting ke sana kemari menjadi kemik pelurunya.

NILAI

] Keadilan
Contoh:
Raja Bersiung tidak menunjukkan keadilan dalam pemerintahannya. Sebaliknya rakyat terpaksa hidup menderita akibat sikap raja yang mementingkan diri sendiri. Baginda mahu membunuh rakyatnya kerana mahukan darah.

] Bertanggungjawab
Contoh:
Baginda tidak memikul tanggungjawab sebagai raja tetapi 4 orang menterinya yang menjaga kepentingan rakyat serta bersepakat untuk menjatuhkan Raja Bersiung dari takhta demi kesejahteraan rakyat.

] Keberanian
Contoh:
Kampar dengan beraninya menentang Raja Bersiung.

] Kerjasama
Contoh:
Kerjasama antara rakyat dengan pembesar istana untuk menjatuhkan Raja Bersiung dari takhta demi mewujudkan kembali keamanan dan kesejahteraan rakyat.

] Berperikemanusiaan
Contoh:
Raja tidak berperikemanusian kerana sanggup membunuh dan mengorbankan rakyat yang tidak berdosa semata-mata untuk memuaskan nafsunya.

PENGAJARAN

] Pemerintah tidak harus bertindak zalim terhadap golongan rakyat
] Seseorang raja hendaklah mendengar nasihat daripada menteri-menterinya
] Kita hendaklah berani bertindak demi menjaga keselamatan bersama
] Kita hendaklah bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan


ANTOLOGI ANAK BUMI TERCINTA: CERPEN

ANTOLOGI ANAK BUMI TERCINTA : CERPEN

BAHAGIAN D: CERPEN

SAYANG AYAH
Omar Mamat

Sinopsis

Cikgu Bustam meminta para pelajarnya menyediakan sebuah karangan yang bertajuk “SAYA SAYANG AYAH”.. Angamah, salah seorang murid tahun enam Kenanga tidak dapat menyiapkan karangan seperti dikehendaki oleh Cikgu Bustam.Hal ini kerana dia keliru dengan sikap ayahnya yang bengis dan sering memukulnya.Keganasan ayahnya selama ini tidak pernah diceritakannya kepada orang lain.Walau bagaimanapun, kesengsaraan yang dialaminya itu berakhir apabila ayah tirinya meninggal dunia akibat kemalangan di tempat kerjanya.Peristiwa ini menyerlahkan kasih sayang Angamah terhadap ayah tirinya yang sering menyeksanya itu apabila dia menjerit ungkapan “SAYA SAYANG AYAHHHHH”.


Tema

* KASIH SAYANG
Kasih sayang seorang anak yang begitu mendalam terhadap ayahnya. Walaupun ayahnya itu ialah ayah tiri yang sering mendera dan memukulnya. Angamah tetap menyayanginya selayaknya sebagai seorang ayah. Kanak-kanak seperti Angamah yang bersih dan suci hatinya masih dapat memaafkan segala perlakuan ayahnya itu terhadap dirinya, apatah lagi apabila dia menerima khabar kematian tragis ayahnya itu.

Persoalan
1. Tanggungjawab seorang guru dan ibu bapa.
Contoh:
2. Kepentingan pendidikan.
Contoh:
3. Keganasan dalam keluarga.
Contoh:
4. Kemiskinan yang membelenggu kehidupan.
Contoh:

Watak dan perwatakan

Watak utama

Angamah
 kanak-kanak berbangsa India
 sering dipukul oleh ayah tirinya
 belajar dalam darjah enam Kenanga
 anak sulung dalam keluarga
 sering ponteng sekolah kerana menderita kesakitan dan malu kerana dipukul oleh ayahnya serta ditugaskan menjaga adik-adiknya yang masih kecil.
 Tidak suka hal peribadinya diketahui umum kerana akut dimarahi oleh ayahnya
 hidup dalam ketakutan dan kesedihan
 bijak dalam pelajaran
 bertanggungjawab
 penyayang walaupun kerap dipukul dan dimarahi oleh ayah tirinya tetapi angamah tetap menyayangi lelaki tersebut
 pendiam dan suka termenung
 rajin

Watak sampingan

Cikgu Bustam
 berusia dalam lingkungan empat puluhan
 guru kelas dan guru Bahasa Melayu Angamah
 penyayang
 bertanggungjawab
 berusaha untuk menyelesaikan masalah Angamah
 prihatin terhadap masalah murid-muridnya
 disayangi oleh murid-muridnya

Ayah
 ayah tiri Angamah
 Berbadan sasa, berwajah bengis
 Garang terhadap Angamah
 Tidak berperi kemanusiaan
 Tiada belas kasihan
 Pemabuk
 Pernah bekerja sebagai pemandu lori dan kini sebagai buruh binaan
 Mati akibat kemalangan di tempat kerja

Emak
 Ibu kandung Angamah
 Tiada sifat keibuan
 Sering membiarkan Angamah didera oleh suaminya
 Menyerahkan tanggungjawab menjaga anak-anak yang masih kecil kepada Angamah
 Telah berpisah dengan ayah Angamah dan berkahwin lain
 Bekerja membantu suami demi memenuhi keperluan hidup

Guru Besar
 bertanggungjawab
 mudah diajak berunding
 bersimpati dengan nasib yang menimpa Angamah
 baik hati

Dahlan
 ketua Kelas Enam Kenanga
 patuh akan arahan guru
 bertanggungjawab terhadap tugas

Jamiliah,Judith dan Anwar
 rakan sekelas Angamah
 berbangga dengan ibu bapa masing-masing
 aktif dalam perbincangan dalam kelas

Plot

1. Permulaan:
 Cikgu Bustam menyuruh murid-muridnya menulis karangan yang bertajuk ‘Saya Sayang Ayah‘
 Angamah mendiamkan diri apabila diajukan soalan tentang perasaannya terhadap ‘ayah’
2. Perkembangan:
 Angamah gelisah kerana dia tidak tahu menulis karangan seperti yang dikehendaki oleh Cikgu Bustam
 Ingatannya melayang kepada peristiwa semalam dan sebelumnya. Ayahnya sering memukul Angamah.
 Ketua Kelas Angamah memungut buku karangan , Angamah tidak menghantar buku dan dipanggil oleg Cikgu Bustam
 Angamah datang ke sekolah dengan tangan yang bengkak. Cikgu Bustam membawa Angamah berjumpa guru besar untuk mengetahui puncanya.
3. Perumitan:
 Angamah memberitahu Cikgu Bustam dan guru besar bahawa dia selalu dipukul oleh ayah tirinya
4. Puncak Cerita:
 Angamah menerima berita tentang kemalangan yang menimpa ayahnya di sekolah
 Angamah dibawa ke hospital
 Ayah tiri Angamah meninggal dunia
 Angamah menjerit menyatakan perasaan kasih terhadap ayahnya5. Peleraian Cerita:
 mayat ayah Angamah dibawa pulang ke rumah
 Angamah sedar bahawa dia tidak akan didera lagi
 Walau bagaimanapun, Angamah tetap menyayangi ayahnya.

Latar

Latar tempat

 bilik darjah tahun Enam Kenanga
 tempat Angamah menerima ilmu dari Cigku Bustam
 tempat di mana Angamah diminta oleh Cikgu Bustam menyatakan perasaan kasih terhadap ayahnya
 rumah Angamah
 tempat Angamah selalu didera oleh ayahnya
 bilik guru
 Cikgu Bustam memanggil Angamah untuk bertanyakan sebab mengapakah tangannya bengkak
 bilik guru besar
 hal Angamah dibawa ke pengetahuan guru besar
 hospital
 ayah Angamah dibawa ke hospital setelah ditimpa kemalangan
Latar masa
 berlangsung lebih kurang tiga hari
 bermula pada suatu hari di dalam kelas tahun Enam Kenanga ketika cikgu Bustam menyuruh murid-muridnya menyiapkan sebuah karangan.
 berakhir pada suatu hari ketika mayat ayah Angamah dibawa pulang ke rumah
Latar masyarakat
 masyarakat yang bertanggungjawab terhadap manusia di sekelilingnya
 sikap bertanggungjawab yang ditunjukkan oleh Cikgu Bustam ketika membantu Angamah apabila mengetahui yang Angamah sentiasa didera
 masyarakat pelajar yang patuh akan arahan dan teguran guru mereka
 murid-murid tahun enam Kenanga yang patuh pada arahan guru mereka Cikgu Bustam
 segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab walaupun terhadap ahli keluarganya sendiri
 Sikap ibu dan ayah Angamah yang sentiasa meletakkan beban menjaga adik-adiknya yang masih kecil sehingga terpaksa mengabaikan pendidikan

Gaya Bahasa

1. Gaya bahasa yang digunakan mudah difahami
2. Terdapat penggunaan bahasa kiasan yang memperkayakan lagi gaya bahasa cerpen ini

 Simile:
1. Ayah macam dirasuk syaitan
2. Jalur biru yang lurus itu seperti berombak
3. Suara yang bagaikan halilintar

 Personifikasi:
1. Suara guru itu menyentuh cuping telinga
2. Kelas jadi hidup
3. Wajah cikgu Bustam menari-nari di ruang matanya
4. Matahari telah condong ke darat
5. bola matanya beralih ke arah jalan
6. tali pinggang sebesar dua jari hinggap ke punggungnya
7. seorang anak gadis yang sedang meniti ke alam remaja

 Hiperbola:
1. Tengking ayah bagaikan halilintar
2. Bergema hingga dirasakan hampir memecahkan anak telinganya
3. Ayah memandang dengan bola mata yang berapi

 Perulangan:
1. Saya sayang ayah
2. Dia tidak mahu

 Sinkof:
1. nangis
2. tak
3. nak

 Simpulan bahasa
1. kurus melidi
2. ekor kuda

 metafora
1. bola mata
2. ayah selaku payung dalam rumahtangga
3. malam yang semakin larut

Nilai Murni

1. Kasih sayang
 Kasih sayang seorang anak terhadap ayahnya
 Angamah tidak berdendam walaupun sering didera oleh ayahnya
 Angamah mengenang jasa ayah tirinya membesarkannya

2. Bertanggungjawab
Cikgu Bustam menunjukkan sikap bertanggungjawab dengan menghulurkan bantuan kepada Angamah sebaik sahaja mengetahui bahawa anak muridnya itu sering menjadi mangsa dera ayahnya.

3. Bersimpati
Warga sekolah yang bersimpati dengan nasib malang yang menimpa Angamah

4. Patuh
Angamah patuh pada arahan ibunya agar menjaga adik-adiknya yang masih kecil di rumah sepanjang masa ibu dan bapanya keluar bekerja walaupun terpaksa ponteng sekolah

5. Baik hati
Angamah yang cukup mulia hatinya kerana tidak menaruh dendam terhadap ayahnya yang sering memukul dan memarahinya tanpa sebab.

Pengajaran

1. Kita hendaklah sentiasa sayang dan berbaik sesama kita
2. Kita harus bertanggungjawab dalam setiap perkara yang kita lakukan dalam hidup ini
3. Kita harus sentiasa patuh akan nasihat dan kata-kata ibu bapa
4. Kita mesti prihatin dan bersimpati serta bersedia untuk menolong mereka yang memerlukan bantuan
5. Ibu bapa merupakan orang yang harus melaksanakan amanah dan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak dengan melindungi dan menumpahkan kasih-sayang kepada anak-anak


PERTEMUAN
Faizati Mohd Ali

Sinopsis

Mun ke sebuah gerai dengan harapan untuk mendapat sedikit makanan kerana terlalu lapar. Namun, Mun untuk diterajang oleh pemilik gerai tersebut. Kelaparan memaksa Mun untuk terus berusaha untuk mencari sesuatu. Mun berjumpa dengan Jonny yang tingal di sebuah rumah yang besar dan cantik. Mereka berdua bercerita tentang dua dunia yang terlalu asing bagi mereka.Mun dan Jonny berhasrat untuk bertukar tempat bagi menikmati kehidupan yang asing bagi mereka itu.Nasib Mun malang apabila terpaksa menghadapi kesakitan kerana dibelasah dengan teruk oleh tuan Jonny. Mun berputus asa, tetapi akhirnya muncul sepasang suami isteri yang membela nasib Mun yang telah lama menderita itu.

Tema

Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang sukar diperolehi dalam kehidupan sebenar. Contohnya Mun yang merempat berjumpa dengan Johnny yang hidup mewah tetapi terkurung. Mereka cuba untuk bertukar kehidupan masing-masing, Mun cuba untuk hidup mewah tanpa memperdulikan soal kelaparan manakala Johnny cuba untuk merasa kebebasan hidup Mun.

Persoalan

1. Sesuatu yang dianggap baik ada keburukannya
• Sesuatu yang indah dikatakan menyeronokkan
• Berbeza dengan hakikat sebenar
Contoh: Mun ingin hidup seperti Johnny (hidup terkurung tetapi cukup segalanya) tetapi bagi Johnny hidup bebas seperti Mun satu keinginannya.

2. Tiada lagi perikemanusiaan
• sikap yang kian terpinggir dalam kehidupan masyarakat
• bersikap materialistik
Contoh: Mun yang telah lali dengan caci maki dan sepak terajang manusia sehingga Mun tidak lagi percaya adanya manusia yang bersimpati dengan nasibnya.

Watak dan Perwatakan

Mun
• seekor kucing liar
• kucing kurap yang hidup merempat/ kurus dan kotor
• hidup menderita / geledah tong sampah untuk mencari makanan atau mencari sisa-sisa makanan di gerai-gerai
• sering dimaki hamun dan disepak terajang oleh manusia
• berangan untuk hidup mewah seperti Johnny walaupun hidup terkurung
• Baik hati
• Semakin tidak faham dengan sikap manusia
• Diselamatkan oleh sepasang suami isteri


Amadeus Gonzales Johnhem ( Jonny )
• Kucing baka Parsi
• Ibu bapanya pernah menjadi juara dalam pertandingan kucing
• Berbulu panjang dan lebat
• Dijaga dengan rapi oleh tuannya/diberi ubat dan suntikan bagi melindunginya daripada penyakit
• Masih belum mengenal dunia yang sebenarnya
• Hidup terkurung
• Ingin hidup bebas seperti Mun

Mimi
• budak kecil yang ditemui oleh Mun di sebuah gerai
• baik hati
• belas kasihan.

Pemilik gerai makan
• Wakil manusia yang bersifat tidak berperikemanusiaan
• Memukul Mun tanpa belas kasihan

Tuan Johnny
• Lelaki bertubuh sasa
• Menyayangi Johnny sesungguh hati
• Marah dengan kehadiran Mun di rumahnya
• Memukul Mun dengan kayu dan menyepak Mun hingga cedera

Sepasang suami isteri
• Wakil manusia yang baik hati
• Berasa simpati dengan nasib malang Mun
• Mengutuk perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab hingga menyebabkan Mun terlantar kesakitan
• Menyelamatkan Mun yang cedera parah dengan menghantar Mun ke klinik haiwan
Latar

Latar masa
• Waktu siang

Latar tempat
• Gerai makan
• Kawasan kurungan Johnny
• Di tepi jalan raya

Latar Masyarakat
• Masyarakat yang tiada perasaan belas kasihan terhadap haiwan.
• Masyarakat yang mementingkan diri sendiri
• Kehidupan haiwan yang mewah
• Kehidupan haiwan yang serba kekurangan

Gaya Bahasa

 Simile
• Satu gaya bahasa kiasan yang berfungsi sebagai kata perbandingan.
• Melibatkan kata-kata perbandingan seperti seolah-olah, umpama, bak, bagai, seperti dan sebagainya.
Contoh :
1. Tidak seperti Mun, hidup diladungi derita setiap masa
2. Pertanyaan Mun ibarat satu tamparan yang melukakan

 Personifikasi
• Satu gaya bahasa kiasan yang membawa sifat orang kepada sesuatu objek
• Gaya bahasa ini juga dikenali sebagai perorangan, (mengorangkan yang bukan orang,yakni memberi sifat ataupun ayat dalam yang sama ataupun berlainan.
Contoh:
1. Simpati pun semakin malu untuk mempamerkan wajah
2. hati Mun berbisik, memujuk perut yang sudah menjerit lagi
3. Keperitan menghiris tanpa simpati
4. Kegarangan hujan
5. Deruman enjin kenderaan manampar pendengaran Mun

 Hiperbola
• satu perbandingan yang melampau
1. Kepedihan menjalar mengisi setiap rongga diri Mun, menyelinap ke seluruh saraf
2. anak matanya menjelajah dada langit

 Perulangan
• Penggunaan kata atau ayat yang berulang-ulang dalam sesebuah penulisan.
• Perulangan ini boleh melibatkan perkataan ataupun
ayat dalam situasi yang sama ataupun berlainan.

 Bahasa Inggeris
• Flea color
• Damn

 Istilah sains
• Feline Leukemia
• Felina Panleukopenia
• Rabies
• Ear mites

 Sinkof
• Perkataan singkatan
1. nak
2. tak
3. tapi

Plot

1.Permulaan
 Mun cuba mendapatkan makanan di sebuah gerai
 Dihalau oleh tuan punya gerai
 Selongkar tong sampah berhampiran

2. Perkembangan
 Mun disergah oleh seekor anjing
 Mun jumpa rumah besar dan cuba memasukinya
 Mun dan Johnny berkenalan

3. Perumitan
 Jonny dan Mun bersetuju untuk bertukar tempat tetapi hajat mereka tidak kesampaian

4. Puncak
 Mun dibelasah oleh tuan Jonny sehingga mengalami kecederaan yang parah

5. Peleraian
 Mun diselamatkan oleh sepasang suami isteri yang baik hati dan mereka bercadang untuk membawa Mun ke klinik haiwan

Nilai Murni

 Berbelas kasihan
Hati manusia seharusnya mempunyai sifat belas kasihan terhadap haiwan seperti Mun

 Bertanggungjawab
Sepasang suami isteri yang bertanggungjawab dalam memastikan Mun mendapat rawatan akibat daripada kecederaan.

 Sayang kepada binatang.
Kita tidak seharusnya membiarkan haiwan yang tercedera begitu sahaja. Berilah rawatan yang sewajarnya.

Pengajaran

1. Kita hendaklah sayang akan makhluk tuhan dan berusaha untuk hidup dalam suasana yang harmoni.
2. Kita harus menjalankan tugas kita dengan penuh tanggungjawab dan amanah.
3. Kita harus melaporkan perbuatan penganiayaan yang berlaku di sekeliling kita kepada pihak yang berkuasa.
4. Kita hendaklah menolong mereka yang lemah dan memerlukan bantuan daripada kita dengan hati yang ikhlas


DUGONG
Hizairi Othman

Sinopsis

Nak Dugong gentar apabila mendengar keluhan Tuk Dugong yang mengatakan bahawa kaum mereka semakin pupus. Nak dugong ingin berbicara dengan lebih lanjut dengan Tuk Dugong apabila Nak Dugong 1 dan Nak Dugong ll mengajak pergi ke seberang laut. Mereka sedang menikmati makanan di situ apabila Nak Dugong ll menjerit meminta tolong. Nak Dugong mendapati Nak Dugong l terperangkap di dalam jaring sementara Nak Dugong ll terkena lembing. Pada masa yang sama, Tuk Dugong menghampiri Nak Dugong dan menasihatikannya agar meninggalkan kawasan itu. Tuk Dugong bertindak menyelamatkan Nak Dugong yang hampir terkena lembing manusia. Walau bagaimanapun, Tuk Dugong berjaya ditangkap oleh manusia. Nak Dugong meninggalkan kawasan itu dengan rasa kesal dan sedih yang amat sangat.

Tema
• kerakusan manusia demi kepentingan diri.
Tema cerpen ini ialah nafsu manusia yang mengancam mahluk yang lain.

Persoalan

1. Dilema kepupusan spesis haiwan laut
Contoh: Dugong adalah hidupan laut yang semakin pupus kerana diancam oleh manusia untuk mendapatkan daging,lemak,gading,dan kulit dugong untuk dijual

2. Sikap dan tindakan manusia
Contoh: Sikap manusia yang tidak berperikemanusiaan dan sanggup membunuh dengan kejam demi kepentingan dan keuntungan mereka.Peristiwa kematian Nak Dugong I dan Nak Dugong II serta Tuk Dugong dapat dibuktikan.

3. Pengorbanan dan tanggungjawab
Contoh: Tuk Dugong telah menyelamatkan Nak Dugong yang merupakan pewaris generasi dugong yang diancam kepupusan.


Watak dan Perwatakan

Watak utama

Nak Dugong

 Sensitif
Ketika Tuk Dugong bertanyakan asal-usul dan hal ibu bapanya.Secara tiba-tiba dia berasa sedih dan ingin menangis ketika dia teringat akan nasib ibu bapanya yang mati terbunuh akibat terkena kipas kapal.

 Menghormati orang yang lebih tua dan dewasa
Nak Dugong menghormati Tuk Dugong kerana dia telah banyak mengajarnya tentang kehidupan Dugong yang penuh cabaran dan bahaya.

 Pendendam
Peristiwa Nak Dugong menyerang bot manusia yang menagkap Nak Dugong I dan Nak Dugong II.

 Setia Kawan dan simpati
Nak Dugong menghargai persahabatannya dengan Nak Dugong I dan II,walaupun baru berkawan dengan Nak Dugong I dan II dia tetap hendak menyelamatkan mereka tetapi telah dihalang oleh Tok Dugong.

 Mudah Terpedaya
Nak dugong terperangkap dalam bahaya sewaktu di sebelah barat kerana sikapnya mudah terpedaya oleh kata-kata Nak Dugong I dan II bertindak terburu-buru dan buruk sangka Nak Dugong cuba menyelamatkan Nak Dugong I dan II dan Nak Dugong menganggap Cik Dugong suka melayan jantan.

Watak-watak Sampingan

1. Tuk Dugong
 Bersikap terbuka
menceritakan pengalaman dan pengetahuanya kepada Nak Dugong mengenai sejarah dugong yang menjadi buruan manusia

 Bersyukur kepada tuhan
Dialog diantara Tuk Dugomg dengan Nak Dugongdapat dilihatkan keredhaan dan kesyukuran Tuk Dugong terhadap takdir tuhan.Cthnya,dia bergitu marah apabila Nak Dugong mempersoalkan takdir yang ditentukan oleh tuhan.

 Ikhlas dan sanggup berkorban
Pengorbanan yang dilakukan oleh Tuk Dugong kepada Nak Dugong dengan ikhlas demi menjaga generasinya supaya tidak pupus

 Berani dan kuat semangat
Tuk Dugong berani menyelamatkan Nak Dugong drpd rejaman lembing,walaupun keadaan Tuk Dugong cedera parah,namun sempat menyondol bot sehingga beberapa orang terhumban ke dalam laut.

3. Cik Dugong

 Isteri kepada Ngah Dugong
 Bersikap sabar
 Dia memberi nasihat kepada Nak Dugong, tetapi dia tidak mendengar nasihat Cik Dugong malah Nak Dugong memarahi Cik Dugong
 Tidak menyimpan dendam
 Cik Dugong tidak mengambil hati dengan kata-kata Nak Dugong yang menyakitkan hatinya.

3. Nak Dugong I dan Nak Dugong II
 Nakal
 tidak mahu mendengar nasihat dugong yang lebih tua.
 Terburu-buru dan tidak berhati-hati
 Mereka melakukan sesuatu tanpa berfikir tentang bahaya yang menanti dan hanya mementingkan kelazatan makanan.

Plot

1. Permulaan
 Tuk Dugong dan Nak Dugong bercakap tentang ancaman hidup yang sedang mereka hadapi.
2. Perkembangan
 Nak Dugong 1 dan Nak Dugong 2 mencabar Nak Dugong supaya menyertai mereka pergi ke seberang laut
3. Perumitan
 Nak Dugong 2 terkena lembing sementara Nak Dugong 1 terperangkap di dalam jaring dan di tangkap oleh manusia.
4. Puncak
 Tuk Dugong terbunuh dalam usahanya untuk menyelamatkan Nak Dugong.
5. Peleraian
 Nak Dugong berenang meninggalkan kawasan itu dangan hati yang sangat sedih.

Latar

Latar Tempat
 Gua
Tempat tinggal Nak Dugong untuk berehat,tidur dan makan
 Arah barat Lautan
Tempat menjadi medan tumpahnya darah Tuk Dugong tewas oleh tusukan lembing ketika menyelamatkan Nak Dugong.Tempat ini jugalah Nak Dugong I dan Nak Dugong II mati ditangkap oleh manusia.
 Lautan Afrika Barat
Tempat ibu bapa Nak Dugong terkorban akibat terkena kipas kapal.

Latar Masa
 Zaman Moden
kerana banyak manusia yang bersikap tamak dan tanpa belas kasihan terhadap haiwan.
 Dalam masa 2 hari

Latar Mayarakat
 Masyarakat hidupan laut yang mempunyai panggilan dan pangkat.
Cth:- ikan bilis sebagai NakBilis, ikan tuna Sebagai Kak Tuna.
 Masyarakat ikan dugong yang bersatu hati memikifkan kesinambungan keturunan mereka.
 Masyarakat ikan dugong yang mementingkan makanan tanpa mementingkan keselamatan diri

Gaya Bahasa

 cerpen ini banyak menggunakan gaya bahasa bercerita. Contohnya:
Hatiku mula panas. Aku memang sudah lama berlalu dengan Cik Dugong. seboleh-bolehnya tidak mahu bertegur sapa.

 gaya bahasa dialog digunakan juga. Contohnya:
“apa dosa kita, Tuk Dugong”
“Bodoh nya kau, Nak Dugong! Tu daging kau tu, hidangan enak bagi mereka.
Lemak kita dijadikan minyak. Begitu juga nasib kulit kita dan gading kita.”

 Pemilihan kata (diksi) cerpen ini indah dan berkesan. Contohnya:
bagaimana Tuk Dugong dapat memahami ombak yang bergelora didadaku ini?
Entah mengapa mulutku terkunci mendengar

 Penggunan Diksi
i. Pengulangan
Sedang aku menjenguk-jenguk di sekitar gua(Hal. 87)
ii. Sinkof
Emm,kami nak ke sebelah barat(hal. 87)
Tapi sebelum itu,kau mesti ikut aku ke rumah Tuk dugong (hal. 87)

 Penggunaan Ayat
.Ayat Pendek
Cik Dugong menjanda sekarang (hal. 84)
Aku segera memintas (hal. 86)

 Ayat seru
i. ``Sini pun ada !” (hal. 87)
ii.``Tuk Dugong !” (hal. 90)

 Ayat Tanya
``Kamu berasal dari mana Nak Dugong?” (hal 84)

 Inversi
Baru semalam Ngah Dugong mati tersangkut dipukat manusia (hal 84 )

 Personafikasi
tapi nampaknya mata ini berdegil (hal 86)

 Simile
bagai pahlawan ,aku membelah air dengan deras (hal. 91)

 Dispersonafikasi
aku terhenti dan seolah – olah beku (hal. 93)

 Peribahasa
Takut nanti habis, terbuang saja sepahnya (hal. 88)

 Metrafora
Daku tiba-tiba menyemarak dengan api dendam (hal. 90)

Nilai Murni

 Kasih Sayang
Nak Dugong sedih apabila mengenangkan dirinya yang telah kehilangan kasih sayang ibu bapanya yang telah mati.
 Baik Hati dan Tolong menolong
Nak Dugong yang cuba menyelamatkan Nak Dugong I dan II.Sikap ini juga dapat dilihat pada Tuk Dugong yang telah menyelamatkan Nak Dugong dan menyebabkan dia terkorban.
 Menghormati orang tua dan lebih dewasa
Nak Dugong amat menghormati Tuk Dugong
 Persahabatan dan setia kawan
Nak Dugong sangup membantu Nak Dugong I dan II tetapi telah dihalang oleh Tuk Dugong.
 Pengorbanan dan tanggungjawab
Ini dapat dibuktikan oleh tindakan Tuk Dugong menyelamatkan Nak Dugong.


Pengajaran

 Kita perlulah mengambil berat terhadap hidupan laut seperti
dugong yang semakin pupus.
 Kita janganlah bersikap kejam terhadap hidupan laut sebagai
manusia membunuh yang sanggup membunuh dugong untuk mengaut untung.
 kita janganlah memburu hidupan laut untuk mendapatkan
keuntungan.
 Kita perlulah berhati-hati dan berfikir tentang kesan sesuatu
tindakan sebeblum bertindak,terutama yang melibatkan nyawa.


HIKAYAT MAT JENIN
Mohd Ismail Sarbini

Sinopsis

Mat jenin seorang anak yatim piatu yang sering menjadi bahan ejekan pelajar-pelajar di sekolahnya.Mat Jenin diejek kerana dia miskin dan memakai pakaian yang bertampal-tampal untuk ke sekolah.Ejekan ini menyebabkan Mat Jenin hampir hilang semangat untuk belajar.Mat Jenin belajar sehingga tingkatan tiga sebelum menjadi pemanjat kelapa.Atas nasihat Cikgu Rosli,Mat Jenin bekerja di restoran abangnya.Di situ ,Mat Jenin belajar cara untuk berniaga dengan majikannya,Haji Sapudin.Dia berjaya membuka restorannya sendiri.Mat Jenin akhirnya berkahwin dengan seorang wartawan yang bernama Raja Nor Mustaqimah.Mat Jenin sangat gembira kerana dia berjaya dalam hidup dan juga perniagaannya.

Tema
Kegigihan dalam mencapai matlamat hidup.
Contohnya seorang anak muda bernama Mat Jenin telah mula menceburkan diri dalam bidang perniagaan dari bawah dengan bekerja di sebuah restoran kemudian setelah lima tahun bekerja beliau membuka restorannya sendiri. Pada mulanya perniagaan agak lembab tetapi beransur maju berkat keazaman yang ada dalam diri Mat Jenin untuk meraih kejayaan.

Persoalan


1. Keyakinan diri untuk mencapai impian
Keyakinan diri yang ditunjukkan oleh Mat Jenin untuk meraih kejayaan. Beliau menjadikan majikannya, Haji Sapudin sebagai idolanya dalam menimba ilmu perniagaan. Akhirnya beliau berjaya.

2. Sikap positif untuk mengubah nasib diri
Pengalaman hidup susah sedari kecil membantu Mat jenin bersikap positif bagi mengubah nasib dirinya. Nasihat gurunya, Cikgu Rosli membuka matanya untuk berusaha menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya.

3. Kepentingan ilmu pengetahuan.
Ketabahan mengharungi dugaan hidup.
Kasih sayang.
Kemiskinan.


Watak dan perwatakan

Mat Jenin
 Yatim piatu setelah kematian ibu bapa ketika berusia 5 tahun
 Tinggal bersama datuk dan nenek di Kampung Kelapa Condong
 Umur 7 tahun, neneknya pula meninggal dunia
 Umur 15 tahun, datuknya meninggal dunia
 Tiada semangat untuk belajar selepas kematian datuknya
 Berasal daripada keluarga pemanjat kelapa terkenal
 Sering diejek ketika di sekolah
 Selepas SRP berhenti sekolah dan menjadi pemanjat kelapa
 Bekerja di restoran milik abang cikgu Rosli
 Gigih
 Berjaya memiliki restoran sendiri
 Berani menanggung sebarang risiko
 Berkahwin dengan Raja Nor Mustaqimah

Cikgu Rosli
 Bekas guru Mat Jenin semasa di tingkatan 3
 Adik Haji Sapudin
 Pendorong kejayaan Mat Jenin
 Baik hati
 Akhirnya menjadi pensyarah di maktab perguruan selepaslulus universiti

Haji Sapudin
 Abang Cikgu Rosli
 Bekas majikan Mat Jenin
 Memiliki 2 buah restoran
 Membantu Mat Jenin mengenali dan mengendalikan perniagaan
 Jujur dalam perniagaan
 Gigih berusaha
 Seorang peniaga berjaya

Raja Nor Mustaqimah
 Seorang wartawan yang menemuramah Mat Jenin
 Wanita yang cantik, tinggi lampai dan berkulit hitam manis
 Berkahwin dengan Mat Jenin

Datuk Mat Jenin
 Memberi semangat kepada Mat Jenin agar tidak berputus asa
 Bertanggungjawab memelihara Mat Jenin sejak Mat Jenin kematian kedua ibu bapanya.

Plot

1. Permulaan
 Latar belakang Mat Jenin yang kematian kedua ibu dan bapanya diikuti dengan kematian nenek dan datuknya
 Setelah menjadi anak yatim, Mat Jenin dijaga oleh datuk dan neneknya
 Datuknya banyak memberi galakan kepadanya untuk terus bersekolah
 Selepas menduduki SRP datuknya meninggal dunia

2. Perkembangan
 Berhenti sekolah dan bekerja sebagai pemanjat pokok kelapa
 Bertemu Cikgu Rosli dan menggalakkan Mat Jenin berhijrah ke bandar untuk menimba pengalaman
 Mat Jenin bekerja di restoran Haji Sapudin (abang Cikgu Rosli) sambil menuntut ilmu perniagaan daripadanya.
 Mat Jenin membuka restoran sendiri.

3. Perumitan
 Pada awal pembukaan restorannya, Mat Jenin mengalami kerugiaan.
 Mat Jenin berusaha untuk meluahkan perasaannya kepada Raja Nor Mustaqim.

4. Puncak
 Mat Jenin berjaya dalam perniagaan
 Berkahwin dengan Raja Nor Mustaqimah

5. Peleraian
 Mat Jenin menyambut kelahiran anak sulung
 Mat Jenin pergi ke majlis perasmian cawangan restorannya ketiga.
 Dirasmikan oleh seorang menteri

Latar

Latar Tempat

 Kampung Kelapa Condong.
- Kampung Mat Jenin dibesarkan
 Sekolah Kampung Kelapa Condong.
- Mat Jenin belajar hingga ke tingkatan tiga
 Pasar Sehari Pekan Kelapa Condong.
 Restoran Selera Terbuka.
- Restoran milik Haji Sapudin
- Tempat Mat Jenin menimba ilmu perniagaan
 Rumah Mat Jenin.
 Restoran Mat Jenin.

Latar Masa

 Berkisar sekitar tempoh 25 tahun
 Bermula semasa Mat Jenin masih bersekolah di sekolah rendah.
 Berakhir pada suatu hari apabila Mat Jenin bergegas untuk menghadiri majlis perasmian cawangan restorannya di Bandar K.

Latar Masyarakat

 Terdiri daripada masyarakat desa
Keluarga Mat Jenin tergolong dalam kelompok miskin tetapi amat pentingkan pelajaran
 Masyarakat yang tabah dan gigih dalam mengharungi kehidupan yang penuh dengan cabaran.
 Masyarakat yang tahu menggunakan dan menghargai ilmu pengetahuan yang dimilikinya
 Masyarakat yang sanggup membantu orang lain demi melihat bangsanya berjaya dalam hidupnya.

Gaya Bahasa

 Pengarang menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami.
 Terdapat penyelitan bahasa kiasan yang memperkayakan lagi gaya bahasa cerpen ini.

 Simile
1. Matanya seperti bintang timur.
2. Macamlah aku ni anak monyet yang baru ditangkap dari hutan
3. bagaikan matahari telah hancur dan tidak muncul lagi

 Personafikasi
1. Pertanyaan itu pun mengetuk-ngetuk benakku.
2. matahari terus meninggi dan melemparkan sinar teriknya
3. tikaman sinar matahari
4. pokok-pokok dab rumah di kiri kanan jalan berlari-lari ke belakang
5. deringan loceng menghalau Raja Nor Mustaqimah

 Hiperbola
1. Terasa bagai matahari telah hancur dan tidak akan muncul lagi.
2. kata-kata Haji Sapaudin mengetuk-ngetuk gegendang telingaku

 Perulangan
1. Tak kenal penat, tak kenal malu.

 Simbolik
1. Kudis.

 Sinkof
1. Guruku
2. Tau
3. Nak

 Puisi
Mat Jenin orang pelupa,
Nak kawin puteri raja,
Jatuh dari pokok kelapa,
Kesian dia.


Nilai Murni

 Kegigihan.
 Ketabahan.
 Kerajinan.
 Kejujuran.
 Tolong-menolong.

Pengajaran

 Kita hendaklah mengamalkan semangat tolong-menolong dalam keluarga dan masyarakat agar kita dapat hidup dengan aman dan harmoni.
 Kita harus menghargai budi dan pemberian orang lain terhadap kita dengan seikhlas hati.
 Kita tidak harus mengeji mereka yang hidup dalam Kemiskinan.
 Kita hendaklah menghormati mereka yang lebih tua daripada kita.
 Kita harus bertanggungjawab dan jujur dalam mengejar matlamat hidup.


RAHSIA
Shazmee Rizal Agus Salim

Sinopsis

Seorang pencerita membongkar rahsia Amar ketika berdepan dengan kegawatan apabila pesawat yang mereka naiki menghadapi masalah teknikal.Amar yang bersama dengan anaknya,Zulfakar dalam penerbangan itu diminta untuk membantu Kapten Rashid mengendalikan pesawat tersebut.Mereka terpaksa mendaratkan pesawat itu di sebuah lapangan terbeng lama,Lapangan Terbeng Qu kerana mereka kekurangan minyak.Mereka berjaya melakukan pendaratan tetapi pesawat tersebut meletup sejurus selepas mendarat.Amar tidak dapat menyelamatkan Zulfakar .Peristiwa ini menyebabkan dia sering ke tempat penuh kenangan itu pada setiap kali dia merindui Zulfakar.Namun akhirnya Amar sedar bahawa dia terpaksa menerima hakikat kehilangan anak kesayangannya itu dan merelakan pemergiannya.

Tema

Kasih sayang dan penorbanan seorang ayah kepada anaknya yang dikasihi.

Persoalan

a) Kekuatan mental dan emosi sewaktu menghadapi dugaan
Amar mengamal emosin dan ketakutanya sewaktu bersama-sama Kepten Rashid mengendali pesawat yang rosak untuk membuat perbuatan kecemasan.
b) Ilmu pengetahuan dan pengalaman
Amar dan Kaptan Rashid menggunakan ilmu dan pengalaman yang ada untuk menyelamatkan pesawat meletup di udara.
c) Tindakan dan sikap manusia
Sikap penumpang yang berlumba-lumba mahu menyelamatkan diri masing-masing dalam suasana cemas dan kelam-kabut.
d) Hati dan Perasaan
Hati Amar berbelah bagi antara kepentingan diri dan keluarga atau pesawat yang diancam bahaya.Ketika itu,perasaan penumpang dalam keadaan yang sangat cemas.
e) Kepercayaan kepada hantu atau puaka.
Penduduk setempat amat percaya kepada hantu dan menanggap tapak Landasan Kapal Terbang yang merakam peristiwa ngeri itu berhantu dan boleh membawa malapetaka kepada mereka.


Watak dan Perwatakan

Watak Utama

Amar
a) Penyayang dan bertanggungjawab
i. Amar seorang ayah yang penyayang sehingga dia tidak dapat menerima hakikat kematian anaknya.
ii. Dia bertanggungjawab memastikan keselamatan penumpang.
b) Sering menghadapi konflik dan tekanan jiwa
Setelah kemalangan yang menyebabkan anaknya terkorban jiwanya tertekan.
c) Pandai menyembunyikan perasaan cemas
Ketika dia melihat bahagian bawah pesawat terbakar dia menyembunyikan perasaannya daripada pengetahuan penumpang-penumpang dan anaknya.
d) Juru terbang yang berpengalaman.
Dia dapat mengendalikan pendaratan kecemasan daripada meletup di udara.
e) Kehilangan anak dalam kemalangan pesawat
Dia tidak sempat menyelamatkan anaknya ketika kapal terbang hampir meletup.

Watak Sampingan

Kapten Rashid
a) Rakan sejawat Amar.
b) Ketua juru terbang
c) Tenang menghadapi keadaan cemas
Dia tenang keadaan cemas ketika mengendali pesawat yang sudah mula terbakar
d) Berpengalaman
Dia dapat mengendalikan pesawat yang menghadapi masalah semasa dalam perjalanan ke Bandar Tzon.
e) Bertanggungjawab dan gigih
Dia berusaha untuk menentukan pesawat dapat mendarat dengan selamat.

Zulfakar
a) Anak Amar dan Siti Zubaidah
b) Patuh kepada orang tua
Dia tidak membantah ketika Amar terpaksa ke ruang juru terbang pesawat dan meninggalkannya di bawah pengawasan pramugari.
c) tidak sabar
dia tidak sabar untuk berjumpa dengan ibunya.

Plot

 Permulaan
 Seorang pembocor rahsia menceritakan rahsia orang yang bernama Amar
 Perkembangan
 Dalam kisah tersebut,Amar berdiri di sebuah pondok kawalan lapangan terbang lama sambil mengenang kembali peristiwa pahit dalam hidupnya
 Perumitan
 Amar terkenang semasa dia dan anaknya,Zulfakar dalam sebuah pesawat yang sedang menghadapi masalah teknikal.Amar diminta untuk membantu juruterbang pesawat tersebut iaitu kapten Rashid .
 Dalam kenangannya,Amar masih ingat kegawatan yang mereka hadapi apabila mereka terpaksa membuat pendaratan cemas.
 Puncak
 Amar dan Kepten Rashid berjaya mendarat di Lapangan Terbang Qu tetapi pesawat itu meletup beberapa ketika selepas pendaratan tersebut.
 Peleraian
 Pembocor rahsia(kemungkinan Amar sendiri)
memberitahu bahawa lapangan terbang itu tidak berhantu seperti yang didakwa oleh penduduk tempatan.Lembaga yang mereka sangka hantu itu sebenarnya ialah Amar sendiri yang sering pergi ke tempat itu kerana merindui anaknya,Zulfakar.

Latar

Latar Tempat
• Lapangan Terbang QU.
• Pondok kawalan Lapangan Terbang QU.
• Di dalam pesawat Boeing 737.
• Ruangan kokpit pesawat.

Latar Masa
• Berlangsung dalam sehari.
• Bermula pada suatu hari apabila pengarang mula bercerita tentang kisah di sebalik Lapangan Terbang QU.

Latar Masyarakat
• Masyarakat yang menderita kerana kehilangan orang yang tersayangi
• Masyarakat yang terpaksa akur dan tabah ketika berdepan dengan kemasan
• Segelintir masyarakat yang mempercayai sesuatu yang karut

Gaya Bahasa

a) Diksi
i. Bahasa Inggeris
Amar menggerakan control column ke kanan dan melihat heading indi cator 25 darjah (hal 113)
ii. Bahasa Arab
Siapa ana? Nama ana? Tidak perlulah (hal 110)

b) Pengulangan
Panas
Tidak tahulah aqmar, panas oleh kebosanan atau panas oleh kerinduan (hal 110)

c) Pengunaan Ayat
i. Ayat Tanya
``Abi,mengapa Abi diam?Abi demamkah?(hal 110)
ii. Ayat seru
``Err… kita telah terputus hubungan dengan menara Kawalan di Lapangan Terbang Xu.
(hal 114)
iii. Ayat pendek
Lonceng pemindahan berdering (hal 119)
iv. Ayat panjang
Amar tidak tahu dalam ruang sekecil itu,yang berhenyak- henyak sesama mereka masih manusia atau apa!Mereka telah melompat dari kerusi ke kerusi (hal 120)
d) Personafikasi
Cuma pada ruang yang agak tinggi masih kelihatan tiada rumput nan melintuk-lintuk menjamah butir hujan (hal 110)

e) Simile
i. Ruang penumpang pesawat ini bagaikan tempat simpan mayat (hal 112)
ii. Pedihnya bagai disengat sekawan tembuan (hal 121)

f) Inversi
Dilantai pesawat terdapat lubang tidak tutup rapat (hal 116)

g) Metafora
Air kedukaan itu berbaur dengan manik-manik hujan (hal 112)

Nilai Murni
a) Kerjasama dan tolong-menolong
Amar dan Kaptan Rashid berkerjasama mengendalikan pesawat yang hendak mendarat
b) Kasih Sayang
Amar sangat sayang akan anaknya sehingga dia tidak dapat menerima hakikat kematian anaknya.
c) Bertanggungjawab
Amar dan Kaptan Rashid bertanggungjawab memastikan pesawat mendarat dengan selamat dan penumpang berada dalam keadaan tenang
d) Ketenangan dan ketabahan
Amar dan Kaptan Rashid bergitu tenang mengendalikan pesawat yang hampir meletup itu
e) Bersyukur kepada tuhan
Amar bersyukur kerana semua penumpang terselamat walaupun anaknya terkorban


Pengajaran

a) Bersikap tenang ketika menghadapi suasana cemas
Kita perlulah tenang apabila menghadapi situasi yang cemas supaya setiap tindakan yang kita lakukan tidak membahayakan orang lain
b) Menghidari sikap terburu-buru dan mementingkan diri sendiri
Jika diamalkan sikap tersebut akan merugikan diri sendiri kerana masyarakat tidak akan kukuh jika anggotanya hanya bersikap begini.Cthnya penumpang pesawat yang terburu-buru keluar tanpa memikirkan orang lain.
c) Bertawakal kpd tuhan
ketika menerima musibah atau dugaan.Cthnya Amar bertawakal kepada tuhan agar mereka selamat setelah Amar dan Kaptan Rashid berusaha bersungguh-sungguh mengendalikan pesawat itu.
d) Tidak mudah percaya kepada khabar angin atau cerita tentang hantu dan penunggu
Penduduk setempat membuat cerita bahawa ada hantu di padang itu yang mencari anaknya yang hilang.